TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő weblapja

Dr. A. W. Tozer: Az új és a régi kereszt


A mai modern időben sok hívő körbe teljesen észrevétlenül belopódzkodott egy új kereszt. Hasonló ugyan a régihez, csupán annyi a különbség, hogy ez a hasonlatosság utánzat. Alapjaiban viszont teljesen eltér a régitől. Erről az új keresztről egy új filozófia ugrott át a keresztény életre, amely új evangelizációs formát hozott magával - egy új formájú összejövetelt és prédikációt. Az igehirdetés ugyanazt a nyelvezetet használja, mint a régi, de tartalma nagymértékben eltér attól, súlypontja pedig eltolódott.
A régi kereszt semmiben sem egyezik a világgal. Ádám büszke hústestének halált jelent. Ezen a kereszten megvalósult az a bírói ítélet, amely a sínai hegyen adott törvény felett állt. Az új kereszt nem áll szemben a világgal. Tulajdonképpen csak egy kedves cimbora, ha jól értelmezzük, akkor a jó, tiszta társalgás és ártatlan szórakozás forrása. Hagyja háborítatlanul élni az embert. Életének motívumán semmit sem változtat. Továbbra is saját mulatságára él, azzal a különbséggel, hogy most már botrányos dalok és alkohol fogyasztás helyett vallásos filmeket néz, és keresztény énekeket énekel.
A hangsúly még mindig a szórakozáson van, annak ellenére, hogy az egy morálisan magasabb színvonalat, mondhatni egy intellektuálisat ér el. Az új kereszt egy új és teljesen más evangelizációs formát hozott magával. Az evangelista nem követeli meg, hogy lemondjunk régi életünkről, mielőtt újat kaphatnánk. Nem az eltéréseket prédikálja, hanem a hasonlatosságokat. Megpróbál a közvélemény érdekeihez alkalmazkodni, hangsúlyozva, hogy a kereszténységnek nincsenek kellemetlen követelései, hanem ugyanazt kínálja, mint a világ, csak éppen magasabb színvonalon. Ez az új evangélium azt tálalja fel az embernek, amit ez a bűnőrült világ kíván, azzal a különbséggel, hogy a vallásos termék jobb.
Az új kereszt nem zúzza össze a bűnöst, hanem csak egy új irányt ad neki. Arra tereli, hogy egy tiszta és vidámabb életformát kövessen, de megtartsa önbecsületét. Az elbizakodottnak azt mondja az új kereszt: "Gyere, vesd be magad Krisztusért!" Az egoistához így szól: "Gyere, dicsekedj az Úrban!" A lelkesedőnek pedig: "Gyere, örülj a hívők üzenetének!" A keresztény üzenet tehát a jelenlegi divat felé hajlik, hogy hozzáidomuljon a közvéleményhez.


Bár a dolog indítóoka őszinte lehet, de őszintesége nem védi meg a hamisságtól. Azért hamis, mert vakságból született. Krisztus keresztjének értelmét illetően teljes mértékben célt tévesztett.
A régi kereszt a halált szimbolizálja. Az ember hirtelen és borzalmas végzetét jelképezi. Az az ember, aki a római uralom alatt keresztjét az utcán vonszolta, már elköszönt minden barátjától. Ő már soha többé nem tért vissza. Nem azért ment ki, hogy életének új irányt adjon, hanem, hogy befejezze azt. A kereszt nem tűr meg semmiféle kompromisszumot, semmin nem enyhít, semmitől sem kímél meg. Egyszer és mindenkorra megöli az embert. Nem arra törekszik, hogy jól kijöjjön az ellenségével, hanem kegyetlenül és keményen sújt le az emberre, és ha munkáját bevégezte, az emberből semmi sem marad hátra.


A régi Ádámra halálos ítélet van kiszabva. Ettől semmilyen kibúvón sem menekülhet. Isten a bűn egyetlen gyümölcsét sem hagyhatja jóvá, akármilyen ártatlannak vagy szépnek tűnnek azok az ember szemében. Isten összetöri az embert azáltal, hogy hagyja benne meghalni a régit, azután pedig egy új életre emeli fel.Az az igehirdetés, amely Isten és az ember útja között barátságos párhuzamot húz, az a Biblia szerint hamis, és egy kegyetlen vétek a hallgatók szíve ellen. Krisztus hite nincs párhuzamban a világgal, hanem áthágja, keresztezi azt. Ha Krisztushoz jövünk, akkor nem egy magasabb színvonalra emeljük életünket, hanem otthagyjuk azt a kereszten. A gabonamagnak a földbe kell esnie, és el kell halnia.
Nekünk, akik az evangéliumot hirdetjük, nem kell azt gondolnunk, hogy társadalmi közvetítőnek kell lennünk, hogy ezáltal Krisztus és a világ között egy jó egyetértést eszközöljünk ki. Nem szabad feladatunkként képzelnünk, hogy Krisztust hozzá kell egyeztetnünk a társadalmi fejlődéshez, a nyilvánosság véleményéhez, a sporthoz vagy a modern művelődéshez.

Mi nem diplomaták vagyunk, hanem próféták.
Üzenetünk nem kompromisszumot ajánl, hanem döntést követel.

Isten az életet ajánlja fel nekünk, de nem feljavított régi életet. Amit Ő felajánl, az az élet a halálból. A kereszthez vezető út mindig hosszú. Aki ezt az életet akarja megnyerni, annak meg kell hajolnia Isten fenyítő vesszeje alatt. Meg kell tagadnia önmagát, és el kell ismernie Isten ellene hozott igazságos ítéletét.

Mit jelent ez az emberek számára, akik ugyan kárhoztatva vannak,
de Jézus Krisztusban keresnek új életet?

Hogyan lehet ezt a teológiát praktikusan alkalmazni?

Nagyon egyszerűen: Az embernek meg kell bánnia bűneit, és hinnie kell. Először fel kell adnia bűneit, majd azután saját magát is. Nem szabad eltakargatnia dolgokat, nem szabad védelmeznie vagy mentegetni azokat. Nem szabad Istennel alkudoznia, hanem meg kell hajolnia Isten (a bűnnel szembeni) nemtetszésének kemény ütlege előtt, és elismerni, hogy megérdemelte a halált.


Miután ezt megtette, gyermeki bizalommal kell felnéznie a feltámadott Megváltóra. Őtőle jön élet, újjászületés, megtisztulás és erő. A kereszt, amely Jézus életének véget vetett, a bűnös életét is befejezi.

Az az erő pedig, amely Krisztust halottaiból feltámasztotta,
őt is egy új életre kelti Krisztusban.

Szeretném mindazoknak megmondani, akik ezt, mint egy az igazságról való elhatárolt és személyes véleményt elvetik, hogy Isten erre az üzenetre - Pál apostol idejétől fogva mind a mai napig - rányomta bélyegét. Teljesen mindegy, hogy ilyen pontosan lett-e megmagyarázva, mint ebben az írásban, mindenesetre ez annak az igehirdetésnek a tartalma, amely minden eddigi korszaknak életet és erőt hozott. Reformátorok, ébredések prédikátorai mindig is kihangsúlyozták ezt az igazságot, és Isten jelek, csodák és a Szent Szellem hatalmas tettei által hitelesítette ezt.
Minthogy egy ilyen hatalmas testamentum örökösei vagyunk, merünk-e belekontárkodni az igazságba? Tompa ceruzánkkal el merjük-e törölni Isten tervének éles vonásait, vagy megváltoztatni a sínai hegyen bemutatott mintát. Isten mentsen meg minket ettől!Prédikáljuk a régi keresztet, és új erőre fogunk kapni!


Dicsőség és hála az Úré! Ámen.Paul Washer: Örökkévalóság * Mi az élő Istent szolgáljuk!

Énekek éneke * Imádság, mint közösség tanítása

Paul David Washer: VALÓDI MEGTÉRÉS - Sokkoló üzenet
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK