HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Gazdag István

Csak ennyit ér az életem?

Eljátszottam az életem?
Örökre megbélyegzett vagyok?
Tetteimnek most már életem
végéig rabja maradok?
Nincs segítség?
Nincs kiút?

Gazdag István életéről itt olvashatunk.

A bajor főváros egyik széles utcáját jártam, amikor valaki egy írást nyomott a kezembe. Arra sem emlékszem, hogy miről szólt az az írás. Egy mondata azonban annyira megragadta a figyelmem, hogy azt a mai napig sem felejtettem el. (26 év telt el azóta.) Nagyon elcsodálkoztam rajta. Egy idézet volt a Bibliából, mely így hangzott:"Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát
- így szól az én Uram, az Úr -,
hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen."
(Ezékiel 18:23)

Úgy éreztem, ha van egy ilyen Isten, akkor Ő elképzelhetetlenül csodálatos lehet. Valami ilyesmi fogalmazódott meg, amit később a Bibliában így találtam meg: "Kicsoda olyan Isten, mint Te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad." (Mikeás 7:18)
Jogos a kérdés: Hol van még egy ilyen Isten? Hol van még egy Isten, aki legnagyobb ellenségeit a legjobb barátaivá teszi? Aki legelkeseredettebb gyűlölőiből olyan embereket formál, akik Őt szeretik mindhalálig? Aki a káromkodó ajkait az Ő dicsőítésének énekével tölti be? Aki a gyilkos szívét úgy megváltoztatja, hogy az készséggel adja oda életét embertársaiért? Aki a prostituáltat szeplőtlen, tiszta, szent asszonnyá és szerető anyává változtatja? Hol van még egy ilyen jóságos Isten? Hol? Hol? Hol?
Mégis mennyire föllázadnak Isten ellen a magukat igaznak tartók! Az Úr Jézusról, Isten szent Fiáról az ilyenek így szólnak: "...vámszedők és bűnösök barátja." (Lukács 7:34b)
Isten azonban ezt egyáltalán nem veszi figyelembe. Éppen ellenkezőleg! Ő nagyon jól tudja, hogy mi van az emberben (János 2:25). Ha azt mi is tudnánk, és ez alapján megvizsgálnánk minden egyes ember életét, akkor nem csodálkoznánk, hogy milyen sok börtöntöltelék van, hanem azt mondanánk, hogy miért nincs mindenki börtönben! Ez egyáltalán nem túlzás, ha megnézzük, mit mond Isten az emberről: Amint meg van írva:
"Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik: Isten félelmével nem törődnek." (Rómaiak 3:10-18)
Isten Igéje itt félreérthetetlenül kijelenti, hogy ez a leírás kivétel nélkül minden minden emberre vonatkozik! Bizony nem könnyű ezt valakinek elfogadnia, aki még senkit sem ölt meg életében! De vizsgáljuk csak meg közelebbről a dolgot: Valóban nem vagyok gyilkos, ha még senkit se szúrtam le, vagy lőttem fejbe? Nézzük csak meg, hogyan is lát Isten bennünket ebben a kérdésben! "Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete." (1 János 3:15) Ugye így már egészen máskép néz ki a dolog? Isten Igéjének fényében ki tudja még mindig azt állítani, hogy ő nem bűnös?! Viszont Isten félreérthetetlenül tudtunkra adja, hogy "...a bűn zsoldja halál..."(Rómaiak 6:23a) Így azután minden kétséget kizárva mindannyian a halál fiai vagyunk. Kivétel nélkül mindannyian bűnösök. Isten maga mondta ki felettünk a halálos ítéletet. Mindannyian, akik e Földön élünk, be vagyunk zárva testünk börtönébe, és várjuk az ítélet végrehajtását.. Mindnyájan felkiálthatunk Pál apostollal:
"Óh én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?" (Rómaiak 7:24)
Ha valóban fel tudunk így kiáltani, fölismerve nyomorult, elveszett és kilátástalan állapotunkat, akkor meghallhatjuk minden idők legcsodálatosabb hírét:
"Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." (Lukács 4:18-19)Isten ugyan kimondta a megmásíthatatlan halálos ítéletet felettünk, de az Ő irántunk való nagy szeretetében ezzel az ítélettel saját Fiát sújtotta. Azért küldte egyszülött Fiát e világba, hogy elvegye a bűneinket, és emiatt Keresztelő János így mutatja Őt be: "Másnap János látta Jézust, amint jön felé. és így szólt:
"Íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűneit!" (János 1:29)
Ezért mindenki, aki már bűneinek bocsánatát elnyerte, így szólhat:
"És Ő (Jézus Krisztus) engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is." (1János 2:2)

Nincs egyetlen igazán szent ember se, aki meg ne vallaná, hogy mindaddig nagyon bűnös volt - még akkor is így vélekedtek felőle - amíg Isten kegyelme át nem formálta. Ezt a Szentírás így juttatja tudtunkra: "Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik." (Titus 2:11-14)Egy másik helyen megint csak így ír az apostol, bemutatva, hogy bármilyen szent életet éljünk is ma, egykor bűnben és Isten halálos ítélete alatt éltünk: "Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, aki most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az Ő nagy szeretetéért, amellyel szeretett minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Efezusiak 2:1-10) A Szentírásból itt megtudjuk, hogy a Mennyország tele van olyanokkal, akik valaha gonoszsággal és minden elképzelhető bűnnel teli szégyenletes életet éltek, Istennek gyűlölői és káromlói voltak. Sőt csak ilyenek vannak és csak ilyenek lesznek!!! Ezért mondja az Írás: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük Őt, és nincs meg bennünk az Ő Igéje." (1János 1:8-10)


Ki az a magyar, aki ne hallotta volna nagy nemzeti költőnk felhívását:

"Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!"

Petőfi Sándor: Nemzeti dalEz az elhatározottság nagyon jó, én is csak így buzdíthatok mindenkit, aki e sorokat olvassa. Ha viszont az egyedül igaz és élő Isten a magyarok Istene, akkor Ő egyetlen utat határozott meg, hogy rabságunknak vége lehessen. Elküldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy elvegye minden vétkünket halála által a kereszten. De föl is támasztotta a halálból, hogy azt a győzelmet, amit kivívott értünk, véghez is vigye az életünkben:

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (János 8:36)
"Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." (2Kor 5:17)Nincs az egész világegyetemben olyan erő, ami ezt meg tudná akadályozni! Csak Istennek kell hinnünk, aki így szól:

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem is lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
(János 3:36)

Magyarok! De mindenki más is!
Börtönben levők vagy szabadok:
Itt az idő válasszatok!
Életet vagy halált,
szabadságot vagy kárhozatot!Gazdag István írásai, tanításai

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


"Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül,
aki pedig nem hisz, elkárhozik."
(Márk 16:15-16)Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Van kérdésed? Ide írhatsz!ÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi