HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé Fülöp Irma:

ÍME IMÁDKOZIK
A keresztyénüldöző Saul - kezében főpapi engedélyekkel - épp útban volt Damaszkusz felé, hogy az ott élő hívőket megkötözve vigye Jeruzsálembe, amikor hirtelen nagy fény vette körül. Saul földrerogyott, s megvakult.Majd egy hang szólt hozzá a vakító fényből mondván: "Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy Uram? Az így válaszolt:Én vagyok Jézus, akit te üldözöl."

Saul ettől kezdve Krisztus-hívő keresztyén lett, új nevet kapott, s teljesen átadta magát Jézusnak. Ezért, Jézus parancsára mindjárt engedelmesen bement Damaszkuszba, és az általa kijelölt házban várta további utasításait.Három napig kellett várnia, mert Jézus csak akkor küldte el Anániást hozzá azzal, hogy: "...keresd meg...Sault, mert íme, imádkozik." (ApCsel 9:11) Ezek szerint mit tett Saul a várakozás ideje alatt? Már imádkozott.
Azt hiszem, mindannyian akkor mondjuk el az első, komoly imát, amikor a szívünkbe hívjuk az Úr Jézust. Lehet, hogy addig is kértünk dolgokat Istentől; főleg, ha bajban voltunk. De igazi, lélekből fakadó, Istent kereső, Őt imádó, és akaratát kutató ima csak akkor és attól fogva hangzott el ajkunkról.

Akkor - Jézus befogadása után - mit tartalmazzanak imáink? - kérdezhetnénk a következő kérdéseket:

1. Saul is azzal kezdte. Először megkérdezte: "Kicsoda vagy Uram?" Aztán, amint meghallotta, hogy Isten Fiával áll szembe, akkor azt kérdezte: "Mit akarsz, hogy cselekedjem?" S, mint neki, úgy nekünk is meg fogja mondani az Úr, hogy mi legyen következő lépésünk.2. Imádatot, magasztalást és dicsőítést. "imádjátok azt, aki teremtette a Mennyet és a Földet, a tengert és a vizek forrásait!" "Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben!" "Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben." - Tanácsolja a Biblia a Jelenések 14:7, Zsoltárok 29:2 és 1 Korinthus 6:20-ban.3. Hálaadást is. "Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért," "Menjünk eléje hálaadással, ujjonjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az Úr. nagy király minden isten fölött." meg "mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt." - Hangzik Isten Igéjének üzenete felénk a Zsoltárok 107:8, 95:2-3 és Filippi 4:6-ban.Hisz gyermekeinket már pici korban megtanítjuk arra, hogy köszönjenek meg minden kis és nagy ajándékot, vagy figyelmességet. S amikor már önként kifejezik hálájukat, akkor nagyon boldogok vagyunk, és szinte megtisztelve érezzük magunkat. Mennyivel inkább jár a hála a mi mindenható, szerető, mennyei Atyánknak, aki Szent Fiát adta keresztre értünk. Vajha sohasem feledkeznénk el mindenért hálát adni neki! Önkéntes hálánk Őt is boldoggá teheti!

4. Természetesen kéréseket is tartalmazhatnak imáink. "Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek." "és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban;" meg "és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte." - Bíztat Jézus Krisztus és János apostol a Máté 7:7, János 14:13, és 1 János 3:22-ben. Azt hiszem erre nem is kell felszólítani Isten gyermekeit, mert amúgy is főleg kérésekkel járulnak elé. Ő viszont nem bánja. Sőt buzdít is arra, hogy kérjünk az Ő akarata szerint, az Ő nevében, hittel, minél többet.
Kérni ugyan még az elveszettek is tudnak s nem is kell biztatni őket rá. Mert, amikor bajban vannak, akkor akarva-akaratlanul is Istenhez fordulnak. Még akkor is, ha addig tagadták létezését. Mint többször hallottuk: "A lövészárkokban nincsenek ateisták." Hasonlóan, bármily óriási veszély vagy szörnyű szenvedés közben sincsenek ilyenek. Miért ne kérnénk, akkor mi, - akik már Jézus befogadása által Isten gyermekei lettünk - minél többet?!5. Azonkívül imáink közbenjárást is tartalmazhatnak. A közbenjárás ugyan a kérés egy fajtája, de mégis külön soroljuk fel, mert amikor kérésről beszélünk, akkor legtöbbnyire saját esetleg a bennünket érintő szeretteinkkel kapcsolatos kérelmekre gondolunk. A közbenjárás pedig - bár történhet szeretteinkért - , de embertársainkért, vezetőinkért, intézményekért, hazánkért, a világért, és még ellenségeinkért is szólhat."Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben." "imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." meg "imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." - Olvassuk a 1 Timóteus 2:1-2, Jakab 5:16a, és Máté 5:44-ben. Használjuk ki tehát ezt a drága lehetőséget, mert Jakab 5:16b szerint "Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."6. Majd panasz és kibeszélés is lehet imáink egyik tartalma. "Kelj föl, jajgass az éjszakában, az őrködés kezdetén! Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt!" - Szól a Jeremiás Siralmai 2:19a hozzánk.

Én már többször jártam úgy, hogy súlyos bánatomban egyetlen egy olyan személy sem volt a közelemben, akinek kipanaszkodhattam volna magam, vagy kiönthettem volna a szívem. Ilyenkor olyan jó volt az Úr elé borulni, és csak jajgatni, zokogni, panaszkodni, illetve teljesen kiönteni a szívem neki; esetleg ismételten is. Hisz titokban, őszintén, elmondani mindent valakinek terápia az emberi lélek számára. S jó ha vannak lelki testvéreink, vagy hívő lelkigondozóink, akik előtt megtehetjük ezeket. Ha határozottabb imameghallgatásra vágyunk, akkor Istenhez bármikor és bárhol nyugodtan fordulhatunk. Mire Ő megnyugtat, vezet, és segít!

7. Hirtelen vagy óriási veszélyben segélykiáltást, könyörgést és esedezést is tartalmazhat imánk. "Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott." - Vallotta Dávid a 2 Sámuel 22:7-ben. Jézusról meg azt olvassuk a Zsidók 5:7-ben, hogy "Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltásssal és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa Őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért." Akkor nyilván mi is nyugodtan felkiálthatunk Urunkhoz a bajban. Még több mindent is tartalmazhatnak imáink. De ennyiből is megláthatjuk, hogy milyen nagy kiváltság Isten gyermekei számára az imádkozás lehetősége, és milyen fontos kihasználni amíg csak tart lélegzetünk. Mert, ha igaz az, hogy "aki kér az mind kap", akkor a fordítottja is igaz. U.i., az, hogy aki pedig nem kér, vagy nem imádkozik, az nem kap semmit.

Saulról, akiből Pál apostol lett, olvassuk, hogy Jézus befogadása után nem csak azonnal engedelmeskedett neki, hanem mindjárt imádkozó emberré is vált. Bárcsak mi is azok lennénk, s teljes mértékben kihasználnánk ezt a drága lehetőséget utasításának kutatására; az Ő magasztalására és dicsőítésére; hálaadásra; kéréseink felterjesztésére; másokért való közbenjárásra; ha kell, panaszkodásra és kibeszélésre; valamint segélykiáltásra, könyörgésre és esedezésre. Akkor rólunk is mondhatja Jézus: "íme, imádkozik."Adj új szívet nekem én Istenem,
Tiszta szívet teremts énbennem!
Kérlek, ne vess el a Te orcád ettől,
És Szent Szellemedben adj új erőt,
Ó, hozd vissza még a váltság örömét,
És Te tisztítsd meg egész életem!

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

OLVASMÁNYOK NEM CSAK FIATALOKNAKMátrainé Fülöp Irma írásai


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!