HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé F. Irma

ISMERTESD MEG FIAIDDAL ÉS FIAIDNAK FIAIVAL!
(5Mózes 4:9/b)
Minden nemzedék óriási hatással van a következőre. Ezért figyelmeztette Isten Izráel népét, hogy minden szülő mondja el gyermekeinek mindazt, amit Ő velük tett, hogy egyik nemzedék a másik után higgyen Őbenne és kövesse Őt. Illetve mondják el Isten csodáit, vezetését, szeretetét és hatalmát; de beszéljék el bűneik keserű következményeit is, hogy az utódok azokból meg okuljanak.A 78.-ik zsoltárban olvasunk egy ilyen figyelmeztetésről. A címe (az új fordítás szerint): "A történelem tanítása; Ászáf tanítókölteménye." Olvassuk el az 1-10 verseket, melyek így hangzanak: "Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felé fületeket, amikor beszélek! Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az állhatatlan szívű nemzedék, AMELYNEK LELKE NEM MARADT HŰ Istenhez: ...Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett." (Zsolt 78:1-10)
Majd részletesen elmondja, hogy mennyi mindent tett Isten népének vezetése, és támogatása érdekében; s - ennek ellenére - milyen hálátlanok voltak vele szembe. Ezen Igék alapján most nézzük meg alaposabban, hogy Kik mondják el és kiknek az Úr tetteit? Miket mondjanak el? És miért?
- Kik mondják el és kiknek az Úr tetteit? Akik átélték csodáit, vezetését, fegyelmezéseit, és meghallották parancsolatait, azok adják tovább élményeiket és ismeretüket fiaiknak, illetve gyermekeiknek, majd azok az övéknek. Vagyis apáról fiúra, unokára, dédunokára stb., terjedjen el Isten minden tette és parancsolata.
- S miket mondjanak el a következő nemzedéknek? Mint már említettük és Igénk is kifejezte, hogy t.i. mondják el amiket ők is hallottak és ezért tudnak; meg átéltek, illetve "...az Úr dicső tetteit és erejét csodáit..." Meg az "Intelmeket..." a "tanítást..." és a parancsolatokat.


Miért osszák meg mindezeket a következő nemzedékkel?

Több okból. - Egyrészt azért, hogy jól megismerjék az egyetlen igaz, élő Istent; az ő Istenüket, aki olyan hatalmas csodákat tudott véghez vinni, amilyeneket egy pogány isten sem vitt végbe. Majd, hogy kövessék parancsolatait. Aztán, hogy, amikor körülöttük a népek senkit, vagy bálványokat imádnak, akkor nekik soha se legyen kísértésük mást, vagy másokat imádni. Sőt ők vonzzák Istenükhöz embertársaikat. Azonkívül azért is, hogy okuljanak történelmükből. Vegyék tudomásul, hogy az ő Istenük egy kibeszélhetetlenül kegyelmes, megbocsájtó, szerető Isten. Mert bár számtalanszor borzalmasan megbántották, engedetlenségeikkel óriási fájdalmakat okoztak neki; Ő hű maradt hozzájuk. Újra meg újra megbocsájtott nekik, és helyreállította, meg használta őket.
De tanulják meg azt is a múltból, hogy Istenük egyben egy határozott, szigorú Isten is. Nem nézi el a bűnt és az engedetlenséget. "Megfenyíti, kit szeret." Ahogy megengedte a kígyómarásokat, a kínos és hosszadalmas assziriai és babiloniai fogságokat, a nép szétszóratását, meg a sok egyéni bűnökért következő csapásokat, mint Jézabel borzalmas végét, vagy Dávid Betsabétól született első fiának halálálát, stb. S mindezekről hallva teljes szívvel kövessék Urukat, hogy elkerülhessék a fenyítéseket.
Valaki mondhatná, hogy igen ám, de Isten csak azért adta nekik ezt a feladatot, mert akkoriban még nem voltak könyvek, amelyekből megtanulhatták volna a múlt eseményeit, illetve a választott nép történelmét és tetteinek következményeit. De ha komolyan körülnézünk ismerettségi köreinkben, akkor meg kell állapítanunk, hogy minden nemzedék - még mindmáig is - óriási hatással van a következőre. Vagyis neveltetésünk óriási hatással van ránk! A történelem könyvek és a Biblia tanulmányozása is nagy hatással lehet. De a szülők szava sohasem megy ki az emlékezetünkből; akár követjük azokat, akár nem!Sőt épp ezért tapasztalhatjuk, hogy legtöbbször az ateista szülők utódai harmad, vagy negyedízig szintén ateisták; vagy legalábbis közömbösek Isten iránt s nehezen fogják fel létezését, Teremtő mivoltát, és a Biblia üzeneteit. Meg, a volt kommunista országokban nevelkedett egyének is gyakran másod- és harmadízig olyanfajta beállítottságúak, mint környezetük volt. Ugyanis - ha netán otthon nem is - de az iskolákban ateizmusra tanították őket, s a szülők után a tanítóknak és tanároknak volt a legnagyobb hatásuk rájuk. Nem arról van szó, hogy nem akad kivétel. Csak arról, hogy a kivételek nagyon ritkák. Például az USA-ban az egyik közismert ateista hölgynek van egy fia, aki nyíltan vallja, hogy hisz az Úr Jézus Krisztusban és befogadta Őt a szívébe. De ő a kivételek közé tartozik.Ezzel szemben, egy nemrég magyarul kiadott könyv meg arról szól, hogy milyen hatásosan és csodásan terjedt el az Istenbe vetett, mély hit és az ő szolgálata, egy istenfélő magyar családban dédnagyapáról, nagyapára, majd apára és fiára. Méghozzá a második világháború óta mindmáig. Csak azért, mert minden egyes nemzedék komolyan és felelősségteljesen továbbadta, illetve megtanította a következőt az Istenbe és szent Fiába vetett hitre, meg a Biblia tanításaira; még a veszélyes kommunista uralom alatt is. Továbbá mert életükkel is hűségesen bizonyították hitüket az ifjabbak előtt. Amiből kitűnik, hogy kétségtelen, hogy a szülők mindmáig óriási hatással vannak gyermekeikre, unokáikra és dédunokáikra is; még a történelem könyvek és a Biblia mellett is!Az 5 Mózes 4:9-ben meg a 11:19-20 és 26,27a,28a-ban olvassuk: "Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szivedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival." "És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra... Lásd, én előtökbe adom ma az áldást és átkot! Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak... Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról..."S mivel az apáról, fiúra, és unokára meg dédunokára, stb., terjedő szónak, és életformának mindmáig nagy hatása van; ennélfogva mindezen figyelmeztetések nekünk - Jézus Krisztusba vetett hitűekre, Isten mai gyermekeivé vált egyéneknek is szól ugyanez a figyelmeztetés. Hogy ugyanis adjuk tovább Isten csodáit, tetteit, fegyelmező műveit, és Igéjének tanítását gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak, stb; míg éltet Istenünk. Hogy ők is tanuljanak a múltból; megismerjék Istent; kövessék és továbbadják, amiket hallottak. Akkor továbbra is hatásosan terjed Isten üzenete és hívó szava, apáról, fiúra, unokára, dédunokára és így tovább... Mert ez minden szülő, nagyszülő, vagy dédnagyszülő, sőt ük-nagyszülő, stb., Istentől nyert hivatása!

HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN

A BIBLIA J.N.D. nyománMátrainé Fülöp Irma írásai


Fülöp Árpád élete (1903-1987)

Gazdag István írásai

TEACH THEM TO THY SONS, AND THY SONS' SONS
Deut. 4:9/b


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!