HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Keresztény vallás-e a Jehova tanúi? - Teljes cikk itt!

A kérdésre adott válasz: "Nem, nem keresztény vallás." Miként az összes nem-keresztény szekta, a Jehova tanúinak szervezete is eltorzítja a kereszténység lényegi tanításait. Tagadja Krisztus istenségét, Krisztus fizikai feltámadását, és a kegyelem általi megváltást.
Ezért tehát nem mondhatjuk kereszténynek. Ráadásul az Őrtorony Társaság (ez a társaság a Jehova tanúi teológiájának szerzője és terjesztője) azért, hogy megtámogassa a saját tévtanait, arra vetemedett, hogy megváltoztatta a Biblia bizonyos részeit, hogy azok megfeleljenek a maguk saját, gyakran változó és nem-keresztény tanainak. A szektákra jellemző, hogy a Bibliát teljesen fals módszerekkel használják és értelmezik:

Kiragadnak verseket a közvetlen kontextusból.

Nem olvassák a verseket a teljes bibliai szövegkörnyezettel együtt.

A saját teológiai előfeltevéseiket olvassák rá a szövegre.

Átalakítják a bibliai szöveget, hogy az megfeleljen az elvárásaiknak.

Egyetlen vershez ragaszkodnak foggal-körömmel, és aztán rengeteg másik verset azzal az egyetlen verssel értelmeznek. Megváltoztatják a szavak jelentését.

Egyes szakaszokat jelképesnek titulálnak amikor azok ellentmondanak a tanaiknak. (Ez akár fordítva is előfordulhat.) Hozzátesznek Isten Igéjéhez.

Ráadásul a Jehova tanúinak szervezete megköveteli a tagjaitól a heti rendszeres részvételt a "bibliatanulmányozó" alkalmaikon. Ezeken az alkalmakon sulykolják a résztvevők fejébe a keresztényellenes tanításokat. Ez úgy történik, hogy az Őrtorony magazint olvassák, követik az oda csatolt utasításokat, elolvassák a kérdéseket, amiket feltesz, és recitálják az előírt válaszokat. Másszóval az Őrtorony Társaság nagy szakértelemmel képezi a tagjait arra, hogy engedjék, hogy a Társaság gondolkozzon helyettük. Ennek bővebb kifejtésére majd máskor kerül sor. (kalvinistaapologetika.hu)Bayer Zsolt: A pápa esze


Álljon itt néhány bizonyíték arról, hogy a pápa nem Isten földi helytartója

Nem tévedhetetlen hit dolgában, ugyanis az Ige ellen cselekszik. A saját eszközével, a Bibliával tudom bizonyítani ezt.
1./ A pápa kijelentette, hogy a muszlimok ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak, ezzel szemben az Ige így szól: "Valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, ..." (1Jn 4:3a) Az iszlám nem ismeri el Jézust Krisztusnak! Tehát Allah az Antikrisztus!

2./ Húsvét előtt a pápa megmosta a muszlimok lábát. Jézus a tanítványok lábát mosta meg:
"Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta." Itt a pápa a kegyesség látszatát gyakorolta annak ereje nélkül! "Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől!" (2Tim 3:5) /Stadler Mari/

Mátrainé F. Irma: NE TÉVELYEGJETEK!

Tévtanítók és tanok mindig voltak és lesznek a keresztény egyházakban. Vannak, akik érdekből, szándékosan vezetik félre hittársaikat; s vannak akik komoly bibliaismeret hiányában buzgóságból terjesztik a tévtanokat. Így volt ez már az első keresztények idejében és gyülekezeteiben is. Ezért látta fontosnak Péter apostol és mások is, hogy - már a kezdet kezdetén - komolyan figyelmeztessék Jézus követőit, hogy óvakodjanak tőlük. A 2Péter 1:20 - 2:19 verseiben olvassuk: "Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkéntes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukkal. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhoztatásukat... Ezek vakmerőek, elbizakodottak... azt káromolják, amit nem ismernek... gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést; szennyfoltok és szégyenfoltok ők... elcsábítják az állhatatlan lelkeket... elhagyták az egyenes utat, eltévelyedtek... akiknek a sötétség homály van fenntartva... Mert üres, fellengős szólamokat hangoztatva testi vágyaik kielégítésére csábítják feslett életükkel azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévelygésben élőktől. Szabadságot igérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte."
Ezen Igék alapján állapítsuk meg, hogy napjainkban kik a tévtanítók és miket tanítanak? Hogyan ismerhetjük fel őket? S hogyan védekezhetünk befolyásuk elől?Jézus így figyelmeztetett: "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok." (Máté 7:15)

SZELLEMI BABILON

KIK A TÉVTANÍTÓK, ÉS MIKET TANÍTANAK?


Ezek alatt elsősorban azokat értjük, akik ugyan kereszténynek vallják magukat, de tulajdonképpen kultuszok, vagy szekták, mert tagadják, hogy Jézus Krisztus a testben megjelent Isten Fia. Az 1János 4:1-2-ben és 2János 7-ben olvassuk: "Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke....Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus."
Évekkel ezelőtt meglátogatott egy fiatal hölgy, és Bibliával a kezében próbált az ő vallásához téríteni. Megkérdeztem tőle: "Kicsoda neked az Úr Jézus? Testben megjelent Isten Fia? Egy bölcs filozófus? Kiváló tanító; vagy más?"
Erre azt válaszolta: "Óh, mi hiszünk Jézusban."
De arra nem válaszolt, hogy mit hisz, vagy hisznek felőle, s minek és kinek tartja, vagy tartják Őt.
S mivel nyíltan nem volt képes kimondani, hogy - szerinte - Jézus a testben megjelent Isten Fia; világosan megértettem, hogy ő és un. vallása a tévtanítók közé tartoznak. Nem beszélve arról, hogy az erről szóló, előbb említett Igék nem is érdekelték.

A sötétség útján - Jehova Tanúi történelme


Hasonlóan vannak olyan felfogások, amelyek szerint Jézus Krisztus nem öröktől fogva lévő Isten; hanem egy teremtett lény. Ez is óriási tévedés vagy tévesztés. Azonkívül vannak olyan, úgy nevezett keresztények, akik Isten kibeszélhetetlen embersze- retetére hivatkozva azt tanítják, hogy mindenki a Mennyben fog kikötni. Vagy legalábbis az ő vallásuk tagjai.
Holott a Biblia világosan kijelenti, hogy "Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy (CSAK!!!) aki HISZ ŐBENNE EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN." Meg, hogy "AKI MEGVALLJA BŰNEIT" NEKI, ANNAK (DE CSAKIS ANNAK!!!) MEGBOCSÁJT; s (CSAKIS AZT) aki SZÍVÉBE IS HÍVJA, ILLETVE BEFOGADJA JÉZUST; teszi örökre Isten gyermekévé és a Mennyország részesévé. (János 3:16, 1János 1:9, és János 1:12)
Azaz csak azok jutnak a Mennybe, akik hisznek Jézus Isten-i mivoltában; megvallják bűneiket neki; s behívják Őt a szívükbe. A többiek örökre a Pokolba kerülnek, illetve elkárhoznak; függetlenül attól, hogy milyen vallásúak. Mert Isten ugyan mindent megtett, hogy mindenki üdvözülhessen. De ajándékát el kell fogadnunk. Különben nincs örök életünk; bármilyen vallásosak vagyunk.
Aztán előfordul olyan tanítás is, hogy a jó emberek fognak üdvözülni! Ez is tévtanítás, mert a Biblia szerint nincs egyetlen jó, illetve bűntelen ember sem, aki ki tudná érdemelni a mennyei helyet. Ennélfogva csak Isten kegyelméből, Jézusba vetett hitünkre üdvözülhetünk.
Továbbá napjainkban még az a felfogás is elterjedt egyházainkban, hogy mindazok, akik valóban hisznek Jézusban, s teljes szívvel követik Őt és utasításait, azoknak fizikailag is gazdag, túláradó élet jár.

Benny Hinn gazdagságának leleplezése

Viszont a Biblia szerint: "...SZEGÉNYEK MINDENKOR VELETEK LESZNEK..." (Márk14:7) S bár Isten megigérte, hogy gondoskodik gyermekeinek szükségleteiről; de gazdagságot nem igért. Magam már többször említettem, hogy volt, amikor úgy gondoskodott rólam, hogy - napi egy vagy két étkezés mellett - egyszerűen nem lettem éhes. Máskor meg úgy, hogy csodásan kirendelte az eledelt. De gazdagságot sohasem ajándékozott nekem. Mert ő jobban tudja, hogy mire van IGAZÁN szükségem s mi használ nekem!
Sorolhatnám még tovább is a tévtanítások és egyházak közötti viták kérdését. De nem teszem, mert ennyi elég ahhoz, hogy meglássuk, hogy kik a tévtanítók és miket tanítanak. Azaz, hogy a TÉVTANÍTÓK AZOK, AKIK - AKÁR BIBLIAISMERET HIÁNYÁBAN, AKÁR SZÁNDÉKOSAN - OLYAN DOLGOKAT HIRDETNEK, AMELYEK BIBLIA ELLENESEK.KIK A TÉVTANÍTÓK ÉS MIKET TANÍTANAK?

Kundalini jóga és egy 'Szent Szellemmel' való betöltekezés


FELISMERHETŐSÉGÜK MEG ÉPPEN ABBÓL ERED, HOGY OLYANOKAT HIRDETNEK, AMIKET A BIBLIÁBÓL KÉPTELENEK BEBIZONYÍTANI.HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK ELLENÜK?

CSAKIS, ÁLLANDÓAN FEJLŐDŐ BIBLIAISMERET ÉS ÁLLHATATOS IMA ÁLTAL! Ennélfogva Isten gyermekei számára kibeszélhetetlenűl fontos, hogy naponta, rendszeresen, folyamatosan, és komolyan tanulmányozzák a Bibliát; hogy ezáltal alaposan megismerjék alapvető, és egyéb tényeit és igazságát, illetve dogmáit; akkor éber imaéletet folytatva azonnal felismerik tévelygés lelkét; meg tudnak állni az igazság mellett; s be is tudják bizonyítani az igazságot!!!

Bizonyíték a szcientológia és a hit gyülekezet csalására!


Tévtanítók és tanítások mindig voltak és lesznek keresztény gyülekezeteinkben. Vannak, akik érdekből, szándékosan vezetik félre hittársaikat; s vannak, akik komoly bibliaismeret hiányában buzgóságból terjesztik a tévtanokat. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy alapos, fejlődő bibliaismerettel és imaélettel rendelkezzünk, hogy felismerjük a tévtanítókat és tanításokat, s meg tudjunk állni a helyes úton, illetve meg tudjuk védeni magunkat és közösségeinket romboló hatásaikkal szemben! Megtesszük?A katolikus egyház eretnekségeinek (tévtanításainak,
és eretnek gyakorlatainak) kialakulása időrendi sorrendben.


"Aki hisz Őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki a rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat." (Jn 3:18-21)

Adventizmushoz: Ellen G. White próféciái: mind beteljesedett?Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


"Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" (Máté 3:2)

"Jöjj el, Uram Jézus!" (Jelenések 22:20) Maranatha!Mátrainé Fülöp Irma írásai


Mátrainé Fülöp Irma könyvében Istennel való járásának apró történeteit beszéli el. A történetek a volt Monte-Carlo Rádió adásainak íródtak. 1956-ban Amerikában telepedtek le. A TWR-nél kezdte a munkát, a Nőktől nőknek c. műsorban. Ma már csak kéziratokat küld a rádiós szolgálat részére, és ezeket hallhatják a hallgatók szerdánként a rövidhullámon és a Hotbird-ön este.