HITELES TÖRTÉNETEK

Makai Rozália gyermek- és családvédő

"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért..." (1Timóteus 2:1-6)Krisztus főpapi imája /János 17:1-26/


"Jézus felemeli szemeit az égre, és mondja: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a Fiadat, hogy a Fiad is dicsőítsen téged; Amiként hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam nálad a világ léte előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nekem adtál: tieid, és Te nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz Tőled van, amit nekem adtál: Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, őnekik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.

Én értük könyörgök: nem a világért, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek: és megdicsőíttetem őbennük. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Mikor velük vagyok a világon, én megtartom őket a te nevedben; akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig Hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják magokban. Én a te igédet nekik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; És én értük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a beszédükre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint Te bennem, Atyám, és én Te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: Én őbennük, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ők megismerik, hogy te küldtél engem; És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek." Ámen!A 14. nemzedék KRISZTUS TESTE!


"Ő /Krisztus/ a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert Benne teremtetett minden a mennyekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. Ő a FEJE A TESTNEK, AZ EGYHÁZNAK, Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész Teljesség, és hogy Ő /Krisztus/ általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyekben, úgy hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által." (Kol 1:15-20)

Krisztushoz az Ő TESTE tartozik. Ezt alkotja minden újjászületett, hívő keresztény, akit elpecsételt a Szent Szellem! "Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának a nemzetségkönyve. (...) Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék." (Mt 1:1;17) A 14. nemzedék KRISZTUS TESTE!

Jézus így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében." (Lukács evangéliuma 9:23-26)Jézus életem, erőm, békém dal itt a videón!


Jézus életem, erőm, békém. Jézus társam, örömöm. Benned bízom. Te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. (Taizéi ének) Énekel Bábel Márta kántor. Készült: 2011-ben.Kempis Tamás: Krisztus követése - Részletek
Jézust mindennél jobban kell szeretnünk!


II./7 Boldog, aki megérti, mit jelent Jézust szeretni,
s önmagunkat megvetni Jézusért.
Mindent, ami kedves, el kell hagynunk a kedvesünkért,
mert Jézus azt kívánja, hogy csak Őt szeressük minden fölött.III./5 Aki szeret, röpül, fut, örvend, szabad és semmi sem ejti rabul.III./56 Kövess engem! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Út nélkül sehová sem lehet eljutni. Igazság nélkül nincs megismerés. Élet nélkül nem élhetsz.
Én vagyok az Út, amelyen járnod kell, az Igazság, akinek hittel tartozol, az Élet, amelyen kívül másban nem érdemes reménykedned. Én vagyok az eltéríthetetlen Út, a csalhatatlan Igazság, a soha véget nem érő Élet. Nyílegyenes Út, végső Igazság, a soha véget nem érő Élet, teremtetlen Élet. Ha megmaradsz az én Utamon, megismered az Igazságot, az Igazság szabaddá tesz, és eljutsz az örök életre. Ha az Életre be akarsz jutni, tartsd meg a parancsolatokat. Ha az Igazságot meg akarod ismerni, higgy nekem. Ha tökéletes akarsz lenni, tagadd meg önmagadat. Ha a boldog Életet meg akarod nyerni, vesd meg a mostanvalót.Böjti gondolat

"Sokan sürögnek Jézus körül, akik szeretik az ő mennyei országát, kevesen, akik keresztje alá hajtják vállukat. Sokan vannak, akik vágyakoznak vigasztalására, de kevesen kérnek részt a megpróbáltatásból. Lakomájában sokan mellé ülnek, böjtjét kevesen vállalják. Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék, kevesen akarnak valamit szenvedni érte. Sokan követik Jézust a kenyértörésig, de kevesen isszák ki vele a szenvedés kelyhét. Sokan áldják a csodáit, kevesen követik a kereszt gyalázatáig."
Ha a Mennyben koronát akarsz, a Földön alázd meg magad. Ha velem akarsz uralkodni, hordozd velem együtt a keresztet, mert csak a kereszt szolgái találják meg a boldogságnak és az igaz világosságnak útját. Mindent, ami nehéz, érdemes elviselni az örök életért.Kempis Tamás: Krisztus követése
III. könyv 47. rész

I. Fiam, el ne csüggedj a fáradozásban, amelyet értem vállaltál, s a bajok se verjenek le egészen, akármi történjék, ígéretemben találj erőt és vigasztalást.
Én elegendő vagyok arra, hogy minden mértéken túl megajándékozzalak, nem is fogsz sokáig fáradozni, nem szegődik mindenütt nyomodba a fájdalom.

Várj egy csöppet, hamar meglátod végét a bajoknak. Egyszer üt az óra, amelyben minden fáradozásod és nyugtalanságod megszűnik. Rövid, aligvaló mindaz, ami csak egy ideig tart. Tedd, amit teszel, hűséges munkás légy szőlőmben, magam leszek jutalmad.Írj, olvass, énekelj, fohászkodj, tarts csöndet, imádkozzál, viseld férfihoz illően, ami kedved ellen van, mindezt s még nagyobb küzdelmeket is érdemes vállalni az örök életért. Rádköszönt a békésség egy napon, amelyet előre ismer az Úr, és nem lesz több nappal meg éjszaka, mint itt e világon, hanem örök világosság, végtelen tündöklés, rendíthetetlen béke és biztonságos nyugalom.
Akkor majd nem kérdezed, ki szabadít meg engem a halálnak testétől, nem kiáltod: jaj nekem, mert ittlakásom meghosszabodott; mert akkor végső vereséget szenved a halál, az üdvösség kikezdhetetlen véglegessé válik, nem lesz többé aggódás, csak boldog jókedv, szíves és tisztes társalkodás.


II. Ó ha megpillanthatnád a szentek mennyei koronáját, s hogy már most is mekkora dicsőségben élnek, pedig evilág megvetette őket, s azt gondolta, arra sem méltók, hogy éljenek; bizony porig alázkodnál, s inkább kívánnál mindenki alattvalója lenni, hogysem csak egynek is parancsolni, nem óhajtanád, hogy ebben az életben boldog napokat érj, hanem inkább örülnél, ha Istenért háborúságot szenvedhetsz, s igen nagy nyereségnek tartanád, ha az emberek semmibe vesznek.Ó ha ráéreznél ezekre az ízekre, és mélyen szívedbe fogadnád, hogy mernél akkor csak egyszer is panaszkodni? Hát nem kell-e az örök életért mindent eltűrni, ami keserves?Nem kis dolog ám elveszteni vagy megnyerni Isten országát. Emeld hát orcádat az égre: íme, és és velem minden szentjeim, akik a földön nagy harcot álltak. Most örvendenek, most vigasztalásban van részük, most biztonság és nyugalom veszi körül őket, és örökkön örökké velem maradnak Atyám országában.

A kísértések elhárítása I. könyv 13. rész

I. Míg e világban élünk, megpróbáltatás és kísértés nélkül nem lehetünk. Ezért van megírva Jób könyvében: "Csupa kísértés az ember élete a Földön." Azért úgy volna rendjén, hogy mindnyájan figyeljünk a ránk leselkedő kísértésekre, és virrasztva imádkozzunk. Alkalmat ne adjunk az Ördögnek arra, hogy túljárjon az eszünkön, mert az Ördög sohasem alszik, hanem körüljár, keresve, kit nyeljen el! Senki sem olyan tökéletes és szent, hogy némelykor kísértésbe ne esnék, lehetetlen azoktól teljesen megszabadulnunk.II. A kísértések azonban gyakran igen hasznosak, ha mégoly keservesek és súlyosak is, mert megalázzák, megtisztítják és lélekben kiművelik az embert. Minden szent sok megpróbáltatáson és kísértésen ment át, úgy haladt előre a jóban. Akik pedig nem bírták a kísértéseket elviselni, elvetettek, és semmivé lettek.Pál második levele Timóteushoz - Részletek a Bibliából"Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az Ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az Evangéliumért, Isten ereje által! Mert Ő szabadított meg minket, és Ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az Evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan Életet. Ennek az Evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hirnökül, apostolul és tanítóul."(2Tim 1:6-11)"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14:6b)
"Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat;
az Ő eljövetelére és országára kérlek: Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással!" (2Tim 4:1-2)

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az Igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz Bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megjelenését." (2Tim 4:7-8)
"Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az Ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen." (2Tim 4:18)
Jézus élete Lukács evangéliuma szerint HU szinkron


Jézus mondja: "...Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket,
mert ilyeneké az Isten országa." (Lk 18:16)Bódis Miklós: Világ szerinti megszomorodás igeszolgálata Bódvaszilason


Júdás halála: "Amikor pedig Júdás, aki Őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: 'Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.' De azok ezt mondták: 'Mi közünk hozzá? A te dolgod.' Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát." (Mt 27:3-5)ÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi

Makai Rozália
gyermek- és családvédő könyve és írásai
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comVissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!