HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőÍtélet - Teljes film 2001. A Fenevad rendszere videón


A végidők kezdődtek. Föld államai egy közös államba egyesültek, egy kormány és egy a választott elnök, akit Lucifernek neveznek. Keresztények egy csoportja ellenáll a fenevad bélyegének. Helen Hannah, egyik utolsó bajnoka az ellenállásnak. Hogy az antikrisztus példát statuáljon, halálra ítélnek egy nőt, akit a bíróság az emberiség gyűlöletével vádol. Előre lerendezett tárgyalással, de elvetik a sulykot. Magát Jézust akarják a vádlottak padján látni.Derek Prince: Bemerülés Szent Szellembe - A hit alapjai - 10/6.


"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig." (ApCsel 1:8)

Szellemi fegyverekDerek Prince: A SZELLEMI KONFLIKTUS c. könyve alapján


Az Efézus 6:10-12-ben Pál apostol világosan bemutatja ezt a harcot, melyhez szükségünk van mindannyiunknak fegyverzetre. "Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az Ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Ef 6:10-12)
A Sátán birodalma, királysága az égi szférában van. "Belzebub" = "legyek ura" a démonok fejedelme. Máté 12:26-28 versekben Jézus a gonosz szellem kiűzésével meggyógyított egy démonok által fogva tartott férfit, aki vak és néma volt.
Jézus ezt mondja: "Ha pedig a Sátán Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa (urasága, királysága)? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek bíráitok! Ha viszont én Isten Szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa (urasága, királysága)."
"Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett Fiának országába." (Kol 1:12-13)
Isten országa a világosság, a Sátáné a sötétség, (égi szféra). Ez a harc napjainkban éri el csúcspontját, ahogy közeledünk a jelen korszak lezárásához. Jób korában Sátán bemehetett a Mennybe, Isten jelenlétébe, és vádolta Jóbot. Sátán képes átváltoztatni magát a "világosság angyalává" (2Kor 11:14), és vádolja Isten népét éjjel-nappal az Atya előtt.
"Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:10-11)
A Sátán az emberek elméjét köti gúzsba. "Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása." (2Kor 4:4) Győzelmünk alapja Jézus Krisztus kereszten elszenvedett halála, kiontott vére és feltámadása. Ezzel Krisztus teljes és végérvényes vereséget mért a Sátánra, minden gonosz hatalmasságára és fejedelemségére. Sátán egyik fegyvere a bűntudat ébresztése, hogy bűnösnek érezzük magunkat.
"Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:10-11) Isten befedett minket a Kolossé 2:14-15 szerint: "Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk."Jézus a kereszthalála által az egész világegyetem előtt bemutatta a teljes sátáni királyságon aratott győzelmét. Értünk győzött! Nem Jézusnak volt erre szüksége. "De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. (2Kor 2:14) Krisztusban van a győzelmünk "mindenkor" és "mindenütt"! Máté 28:18-20-ban Jézus kijelenti:
"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Jézus a pusztában, amikor a Sátán megkísértette, akkor győzőtt a saját életében. Miértünk győzött a kereszten. A hívő keresztények feladata, hogy bemutassuk a világnak Krisztus győzelmét. Ehhez Isten ellátott bennünket szellemi fegyverekkel. Ezek kétfélék: védelmi fegyverek és támadó fegyverek.Védelmi fegyvereink

"Éppen ezért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok! Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságlelkűséggel, és magatokra öltve a igazság páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével! Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát! Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Szellem kardját, amely az Isten beszéde!" (Efezus 6:13-17)
Ez az Ige egyértelműen figyelmeztet bennünket, hogy meg kell védenünk magunkat Isten fegyverei segítségével. Ezen minden keresztény átmegy. Az apostol a képekben a római légionáriusok felszerelését vette kölcsön. 1. az igazlelkűség deréköve; 2. az igazság mellvasa; 3. a békesség evangéliuma; 4. a hit pajzsa; 5. az üdvösség sisakja; 6. a Szellem kardja. Ha ezeket felöltjük, akkor mindenütt védve vagyunk, csak hátul nem.
1. Az igazlelkűség deréköve azt jelenti, hogy félre kell tenni a színlelést, képmutatást, vallásos közhelyeket. Csak azt mondjuk és tegyük, amit komolyan gondolunk.
2. Az igazság mellvasa a szívet védi. "Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet." (Példabeszédek 4:23) Ami a szívedben van, az határozza meg végső soron egész életed folyását. Pál apostol visszatér erre a témára, és az 1Thess 5:8-ban ezt mondja: "Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába..." Tehát nem a cselekedetek, a vallási törvények igazságára, hanem a hitből származó igazságra gondol. "És találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján." (Fil 3:9) A sikeres keresztény életben "a szeretet által munkálkodó hit" a fontos. (Gal 5:6) A szeretet soha el nem fogy, és távol tartja szívedet minden támadástól.
3. Felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével! Tanulmányozzátok az Igét, értsétek meg, és értelmesen adjátok tovább az evangélium üzenetét! Ez az evangélium hoz békességet a szívekbe és elmékbe azoknak, akik hisznek, és engedelmeskednek neki.
4. A hit pajzsa esetén egy hosszabb, téglalap alakú pajzsról beszél Pál. A Sátán támad az elménk, a szívünk, a testünk vagy az anyagi javaink területén. Szükségünk van tehát egy pajzsra, amely befedez bennünket, a családunkat, a szolgálatunkat és mindent, amit Isten ránk bízott. Megvalljuk, hogy Jézus vérébe vetett hit által kérjük a védelmet mindezekre.
5. Az üdvösség sisakja a fejünket védi, a fej pedig az elmét jelképezi. A római katonák szorosan egymás melletti sorokban harcoltak, és így védték egymás hátát. Krisztus Testében nem vagyunk egyedül. Közösen küzdünk, és meg kell védenünk egymás hátát, nem pedig hátba támadni, mint ahogy egyesek teszik sajnos.
6. A Szellem kardja az Isten Igéje. "Mert az Isten Igéje él és hatékony, élesebb bármely kétélű kardnál, és elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és velőknek széjjeloszlásáig, megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait." (Zsid 4:12 Csia fordítás)
A Jelenések 1:16-ban, amikor János apostol látomást látott a megdicsőült Jézusról, mint a gyülekezet Uráról, látott egy kardot is, amely Jézus szájából jött elő. "Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki..."
Jézus a pusztában a Sátán ellen megkísértésekor a Szellem kardját használta. (Mt 4:1-11)
"Meg van írva...meg van írva...meg van írva ..." Jellemző az is, hogy az Ördög is képes idézni az Írást, csak éppen nem megfelelően. Vigyáznunk kell azokkal az emberekkel, akik nem megfelelően használják az Igét, és meg akarnak kísérteni, hogy helytelenül cselekedjünk. Pál apostol a a görög "rhema" szót használja Isten Igéjére. Ez a "rhema" elsősorban a kimondott Ige, tehát amikor idézed, akkor a Szellem kardjává válik. Nekünk kell megragadni a kardot, és akkor a Szent Szellem megadja nekünk az erőt és a bölcsességet ahhoz, hogy használni tudjuk.


Támadó fegyverek: ima, dicséret, igehirdetés, bizonyságtétel

Jézus úgy mutatja be az Egyházát, mint egy támadó állásba helyezkedett szervezetet. A Máté 16:18-ban ezt mondja: "Te Péter vagy, azaz kő; és ezen a kősziklán építem fel Egyházamat, és a Pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." A Pokol görögül Hadész, a Sátán királyságának nem látható világa. Jézus megígérte, hogy ha engedelmeskedünk Neki, mint főparancsnoknak, akkor képesek leszünk megrohamozni az Ördög magaslatait, betörni kapuin, megszabadítani a foglyait. A kapu a tanács és ítélkezés helye.
Isten a kereszt által lefegyverezte a Sátán királyságát. Egy város ostromakor a legkézenfekvőbb támadási pont a kapu, hiszen ez a fal leggyengébb része. A kereszten Jézus nem saját magának aratott győzelmet, hanem a mi képviselőnkként nekünk. "De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. (2Kor 2:14) Jézus azt mondta, hogy a hatalom nékem adatott, ezért menjetek el, és gyakoroljátok ezt a hatalmat a nevemben! (Máté 28:18-20)Az ima mint fegyver a leghatékonyabb.

"Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Szellem által!" (Ef 6:18) Az ima esetében nem számít sem idő, sem távolság. Mikor Péter a börtönben volt, a gyülekezet éjjel és nappal kitartóan imádkozott. Isten pedig elküldte angyalát, és kiszabadította Pétert. (ApCsel 12:8-11) Isten tehát természetfölötti beavatkozással válaszolt a gyülekezet imáira. A mi imáinkra van szükség ahhoz is, hogy az angyalok be tudjanak avatkozni a mi javunkra. Az angyalok szolgáló szellemek. Az ima áttör a Sátán királyságán, a magasságokon, és kivívja az angyali beavatkozást.


A dicséret mint fegyver

A dicséretet felfoghatjuk az ima egy fajtájának. Ezt olvashatjuk 2Mózes 15:10-11-ben "Leheltél leheleteddel, s tenger borítá be őket, elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben. Kicsoda olyan, mint Te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csudatévő?" és a Zsoltárok 8:3-ban "A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd." A dicséret célja, hogy elnémítsa a Sátánt. A dicséret felemelkedik a magasságokig, áttör egészen Isten trónjához, és elhallgattatja Sátán ellenünk szóló vádjait.
A tisztátalan szellemeket békákhoz hasonlítja az Ige. Ezek éjjel csapnak zajt, brekegnek. A mai civilizációnk a propagandát használja. Hamis ideológiákat, gonosz vezetőket reklámoznak.
Ez ellen Isten népe dicséreteket mond, énekel az Istennek. "Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőkeiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!" (Zsoltárok 149:6-9)
Az 1Kor 6:2-3-ban Pál azt mondja a keresztényeknek: "Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött ítélkezünk majd?" Hatalmat kaptunk tehát, hogy Isten Igéje által végrehajtsuk Isten ítéletét angyalokon, fejedelmeken, királyokon, népeken és nemzeteken. Ez óriási erőt és hatalmat jelent!Az igehirdetés mint fegyver

Pál apostol megbízza Timóteust, hogy hirdesse az Igét. "Kérve kérlek, az Isten és a Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az Ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak." (2Tim 4:1-4)
Isten Igéje hatékony. "...így lesz az én Igém is, mely számból kijön: nem tér vissza üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézs 55:11) "Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz - így szól az Úr - vagy mint a sziklazúzó pöröly?" (Jer 23:29) "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsid 4:12)
A prédikált Ige mellett Isten bizonyságot tesz csodákkal, jelekkel. Pál prédikációja nyomán Efezusban az egész város felett uralkodó okkult hatalom megtört. (ApCsel 19:17-19)A bizonyságtétel mint fegyver


A bizonyságtétel azt jelenti, hogy tanúskodni, tanúnak lenni. A bizonyságtétel saját személyes tapasztalatunk elbeszélése pl. Isten gyógyításáról. "Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig." (ApCsel 1:8)
A mi bizonyságtételünk természetfölötti erővel történik. Jézus ezért küldte el a Szent Szellemet Pünkösd napján. A "tanúim lesztek" azt jelenti, hogy a teljes életünk tanúskodik Jézus és az evangélium igazsága mellett. Menjenek, beszéljenek emberekkel, hadd higgyenek ők is, és hadd töltekezzenek fel Szent Szellemmel, és utána ők is elmondják az evangéliumot másoknak. Jézus utolsó szavai voltak ezek itt a Földön. A Biblia azt jelzi, hogy ugyanez a fegyver fogja végül megdönteni Sátán királyságát is a magasságban.
Ezt láthatjuk a Jelenések 12:7-11-ben egy prófétikus látásban. Ezek a versek az angyalok és az emberek között zajló összecsapásról szólnak, amely a történelem záróakkordjaként kiterjed mind a Mennyre, mind a Földre."Ezután háború támadt a Mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a Sárkánnyal, és a Sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a Mennyben. És levettetett a hatalmas Sárkány, az ősi kígyó, akit Ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a Földre, és vele együtt az angyalai is levettettek.
Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a Mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."
A hívők bizonyságtétele Isten Igéje és Jézus vére köré összpontosul. Amikor hirdetjük, mit mond Isten Igéje arról, amit Jézus vére szerzett számunkra, akkor ezzel legyőzzük a Sátánt. Amikor gyakoroljuk az Úrvacsora vételt, akkor erről azt írja Pál apostól az 1Kor 11:26- ban "Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön." Tudjuk, hogy a pohár az Úr vérét jelképezi, tehát, ha Úrvacsorát veszünk, azzal folyamatosan bizonyságot teszünk, hirdetjük Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Tudnunk kell, hogy mit mond Isten Igéje Jézus véréről. Öt fontos tényt tár fel előttünk. Az Efezus 1:7-ben találjuk: "Őbenne van - az Ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából,..." 1. Megváltás; 2. Bűnbocsánat; 3. Megtisztítás; "Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7) Jézus vére által folyamatosan szellemi tisztításban lehet részünk.
4. Megigazulás; "Ha tehát már most megigazított minket az Ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól." (Róm 5:9) A megigazulás azt jelenti, mintha soha nem vétkeztem volna.
5. Megszentelődés; "Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett." (Zsid 13:12)
A megszentelődés azt jelenti, hogy szentté tesz, azaz elválaszt Isten számára. Ezek az ellátások akkor lépnek be az életünkbe, ha ezeket megvalljuk.
"Jézus vére által megigazultam, meg vagyok váltva a Sátán kezéből. Jézus vére által minden bűnöm megbocsáttatott. Jézus vére megtisztít engem minden bűntől. Jézus vére által megigazultam, úgy mintha soha nem vétkeztem volna. Jézus vére megszentelt engem, elválasztott Isten számára. Nem vagyok többé a Sátán területén." A személyes megvallás által legyőzzük a Sátánt. "Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." Ahhoz, hogy eredményesen vívjuk meg a szellemi harcot, folyamatosan támadnunk kell azokkal a fegyverekkel, amelyeket Isten biztosított számunkra.

Így leszünk győztesek Krisztusban.
Jézus Krisztus, Isten Báránya "az uraknak Ura, és királyoknak Királya."
(Jelenések 17:14)
Dicsőség és hála az Úré! Maranatha! Ámen.

Derek Prince: Férjek és atyák 1. rész

Az agykontroll tanfolyam hatásaELRAGADTATÁS MI LESZ A VILÁGGAL?


A kereszt szükséges volta

Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália
gyermek- és családvédő könyve és írásai

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításaiHiszek Jézus Krisztusban; Megtérők imája


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!