HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján2023.07.22.Piszter Gábor diakónus tanítása a PAX TV-n.
Csendes percek | 860. rész a Római levél alapján


"...mi akik a Krisztusba kereszteltettünk, az Ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járunk. Ha ugyanis eggyé lettünk Vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk Vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett Vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában élő test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Vele együtt élni is fogunk." (Róm 6:3-8)

"Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak." (Róm 6:10-12) "Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róm 6:22-23)Makai Rozália: Bemerítés a Biblia alapján


A Szentírás alapján csakis a hívőket szabad keresztelni, és ennek egyetlen Írás szerinti módja a bemerítés. Erre látunk példát az etióp kincstárnok megtérésekor az ApCsel 8:26-39-es részben.

"Jeruzsálemben járt az Istent imádni" és visszafelé Jeruzselemből a Gázába vezető úton olvasta Ézsaiás prófétát. "Ezt mondta a Szellem Fülöpnek: 'Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!'...Fülöp hirdette neki Jézust.
- Íme itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?
Ezt mondta neki Fülöp: - Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.
Ő pedig válaszolt: - Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és bemerítette őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Szelleme elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján."
Az ApCsel 10:34-48-ig terjedő szakaszban olvassuk, hogy Péter apostol Kornéliusz házában beszélni kezdett: "Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli Őt, és igazságot cselekszik....A názáreti Jézust felkente az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, és Ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az Ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit Ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték; de az Isten harmadnapon feltámasztotta Őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék; ... És Ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy Ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz Őbenne, az Ő neve által bűnbocsánatot nyer.Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták az Igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. ... És (Péter) úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében."

Az apostolok kiküldése a Máté 28:18-20 szerint

"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom Mennyen és a Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
"Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem." (Gal 2:20)

"...mi akik a Krisztusba kereszteltettünk, az Ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járunk. Ha ugyanis eggyé lettünk Vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk Vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett Vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában élő test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Vele együtt élni is fogunk." (Róm 6:3-8)"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem."
(Filippi 4:13)

"Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket." (2Tim 2:11)

Most pedig azzal a névvel és hatalommal, amit Jézus Krisztus nevében kaptam, megkeresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, és bemerítelek Jézus Krisztus nevére. Fogadd el Jézust Krisztust Uradnak, Megváltódnak, Gyógyítódnak, szabadító Istenednek!

Halleluja! Maranatha! Uram, jöjj el! Ámen!Meghalni a bűnnek, élni az Istennek


"Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban." (Róm 6:11) Amikor megtérünk, egy teljes fordulatot vesz az életünk. Előtte a bűn rabszolgái voltunk, útban a Pokol felé, egy romlott természettel, amely állandóan hamisságot cselekszik. Amikor megtértünk pedig megszabadulunk a bűn fogságából, a Menny felé tartunk, és krisztusi természet részesei leszünk. Ezt Pál Krisztus halálával és feltámadásával ábrázolja ki. Nem támadhat fel az, aki nem halt meg előbb. Ez lelki értelemben is így van, ha Krisztussal akarunk élni, előbb az óemberünknek meg kell halnia. Az ádámi és a krisztusi természet kizárják egymást, nem működhet együtt a kettő. Az a hívő, aki meg akarja tartani az (ádámi) életet előbb-utóbb meghasonlik, mint hívő, mert a régi természet képtelen krisztusi módon élni.

Ezért mondja Jézus: "Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt." (Lk 9:24)

Tehát a hívő élet nem az ádámi természet csinosítása, visszafogása, hanem egy teljesen új természet, egy új élet, melyet a Mennyből kapunk az Atyától. Ha ebben az új életben járunk, akkor valóban meghaltunk a bűnnek, és élünk Istenért, de ha még mindig az óemberben járunk, akkor erre nem vagyunk képesek, még ha szeretnénk is, csak vallásosodni tudunk. (Prókai Árpád)ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK