HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján


BEN HUR (1959).mp4 (3:29 h) történelmi film


Júdea Róma fennhatósága alá tartozott. Népszámlálás miatt mindenkinek
vissza kellett térnie szülőföldjére. József Máriával Betlehembe ment.Júdea és Róma - A végzetes konfliktus ausztrál
kétrészes dokumentumfilm (2018) (I. évad 1. rész) (60')


Ráközelítünk Heródes viharos uralkodására, és a római intézőség felemelkedésére Júdeában.
Heródes pusztító ambíciója őrületbe kergeti, és előkészíti a terepet a zsidó nemzet bukásához.Jézus élete (Lukács evangéliuma alapján) videó film ideje 2 h

Próféciák az Ószövetségben a Messiásról, az Újszövetségben Jézus Krisztusról


Az Atya közvetlenül a bűnbeesés után megígéri a Messiás megszületését. "És mondta az Úr Isten a kígyónak (Sátánnak): Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod." (1Móz 3:14-15) Tehát az Úr megígérte, hogy az asszony magvából (és nem a férfi örökítő anyagából) fog születni a Messiás, aki a kígyó fejére tapos. (Lásd még Ézs 65:25; Mik 7:17)

A Messiás szűz nőtől fog születni"Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Őt Immánuelnek," (Ézs 7:14) /vö. Mt 1:23; Lk 1:31/

Újszövetségben: "A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?! És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak. Nagy lészen Ő, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az Ő atyjának királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem lészen! Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért aki születik is szentnek hívatik, Isten Fiának." (Lk 1:26-35)

"Mert egy gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt!" (Ézs 9:6-7) /vö. Jer 23:5. Dán 2:44; Dán 7:14; Mik 4:7/

Messiás Betlehemben fog megszületni"De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki Uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." (Mik 5:2)

Újszövetségben: "És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Betlehemben; mert így írta meg a próféta: És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, aki pásztorként terelgeti majd népemet, az Izráelt." (Mt 2:4-6)

Sátán a Messiásról szóló próféciával kísérti meg Jézust"Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe." (Zsolt 91:11-12)

Újszövetségben: "Azután Jeruzsálembe vitte Őt, és a templom ormára állítván, mondta néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét; Mert meg van írva: Az Ő angyalinak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged; És kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet." (Lk 4:9-12)Messiás a Megváltó, a Szabadító, a Gyógyító

"Az Úr Isten Szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét..." (Ézs 61:1-2a) /vö. Lk 4:20; Zak 9:1/

Újszövetségben: "És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez volt írva: Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét." (Lk 4:17-19)

A Messiás betegeket fog gyógyítani"Pedig betegséginket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!" (Ézs 53:4)

Újszövetségben: "Az est beálltával pedig sok ördöngőst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyított minden beteget; Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Erőtlenségünket Ő vette el, és betegségeinket Ő hordozta." (Mt 8:16-17)

Messiás szamárháton megy be Jeruzsálembe"Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító Ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén." (Zak 9:9) (vö. Ézs 62:11; Ézs 62:12)

Újszövetségben: "És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elkülde Jézus két tanítványt, És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott: Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén." (Mt 21:1-5) (vö. Mk 11:1; Mk 11:10; Lk 19:29; Lk 19:38; Jn 12:12; Jn 12:19) "Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik és miután megostorozták megölik, de a harmadik napon feltámad." (Lk 18:31b-33)

Messiást megverik és elszéled a nyája (a tanítványok)"Ha pedig megkérdezi valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? azt mondja: a miket az enyéim házában ütöttek rajtam. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam! Így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet." (Zak 13:6-7)

Újszövetségben: "Akkor monda nékik Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok énbennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai." (Mt 26:31)

A Messiást 30 ezüst pénzért árulják el"És mondám nékik: Ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet; ha pedig nem: hagyjátok abba! És harminc ezüstpénzt fizettek béremül." (Zak 11:12)

Újszövetségben: "Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskarióti Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén, Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom Őt? Azok pedig rendelének néki harminc ezüstpénzt." (Mt 26:14-15) (vö. Mk 14:10; Lk 22:4)

Messiás keresztre feszítése"...átlyukasztották kezeimet és lábaimat." (Zsolt 22:17b)
"...és reám tekintenek, akit átszegeztek" (Zak 12:10)
Dániel próféta a Messiás kivégzéséről: "A hatvankét hét múlva pedig kiírtatik a Messiás és senkije sem lesz. (Dán 9:26)

Újszövetségben: "Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszítették Őt (Jézust) és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől." (Lk 23:33)

A Messiást bűnözőkkel együtt feszítik keresztre"...és a bűnösök közé számláltatott..." (Ézs 53:12)

Újszövetségben: "Két rablót is megfeszítenek Ővele (Jézussal), egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedik az Írás, amely azt mondja: És a bűnösök közé számláltaték." (Mk 15:27-28)

Messiás a kereszten szomjazik

"Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt..." (Zsolt 22:16)

Újszövetségben: "Ezután tudván Jézus (a kereszten), hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, monda: Szomjúhozom." (Jn 19:28)

Keresztre feszített Messiást ecettel akarják megitatni

"Ételembe mérget tettek, és szomjúságomban ecettel itattak." (Zsolt 69:22)

Újszövetségben: Jézusnak a kereszten "Méreggel megelegyített ecetet adnak neki inni; és megízlelvén, nem akara inni." (Mt 27:34)Keresztre feszített Messiást gúnyolják

"Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket: Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!" (Zsolt 22:7-8)

Újszövetségben: "A főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondják: Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok." (Mt 27:41-43)

A Messiás ezt kiáltja a kereszten

"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" (Zsolt 22:2)

Újszövetségben: "Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: Eli, Eli, lama sabaktáni? Azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" (Mt 27:46)

Messiás ruháira sorsot vetnek

"Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek." (Zsolt 22:19)

Újszövetségben: "A vitézek (római katonák) azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az Ő ruháit, és négy részre oszták, egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varratlan volt, felülről végig szövött. Mondának azért egymásnak: ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, hogy kié legyen. Hogy beteljesedjék az Írás, amely ezt mondja: Megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek… " (Jn 19:23-24)

Messiás némán tűrte a keresztrefeszítést

"vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját" (Ézs 53:7)

Krisztus, Isten Báránya csendben maradt végig megpróbáltatásai alatt. (vö. Mt 27:12-14)

Messiás csontjait a kereszten nem törik el

"Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük." (Zsolt 34:21)

Újszövetségben: "Eljövének azért a vitézek (római katonák), és megtörék az első (bűnöző) lábszárait és a másikét is, akit Ővele együtt feszítettek meg; Mikor pedig Jézushoz értek és látták, hogy Ő már halott, az Ő lábszárcsontját nem törték el..." (Jn 19:32-33)

Bűnözők közül a gazdagok sírjába jutott

"A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után."(Ézs53:9)

Újszövetségben: Bűnözőkkel együtt volt megfeszítve, azonban egy gazdag ember sírjába temették el. (vö. Mt 27:31-60)

A Messiás fel fog támadni a halálból"Mert nem hagysz engem a Seolban; nem engeded, hogy a Te szented rothadást lásson." (Zsolt 16:10)

Újszövetségben: "És íme, nagy földindulás lett; mert az Úrnak angyala leszállván a Mennyből, elhengeríté a követ a sír szájáról, és ráüle arra...Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott... (Mt 28:2,5-6a)

"Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénnyé. Mivel a Te házadhoz való féltő szeretet emészt engem," (Zsolt 69:8-9a) Ez jól jellemzi Krisztus elidegenültségi érzését zsidó testvéreitől valamint saját családjától. (v.ö. Jn 7:3-5; Mt 12:47-49) Ezt a Jn 2:17-es vers idézi.Jézus Krisztus azzal igazolta, hogy Ő a Messiás, hogy ezeket a próféciákat betöltötte.HALLELUJA! DICSÉRJÉTEK AZ URAT! MARANATHA! JÖVEL URAM!EGY ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET


"Amit szem nem látott, fül nem hallott,
és ember szíve meg sem sejtett,
azt készítette el az Isten az Őt szeretőknek."
(1Korinthusiakhoz 2:9)

"Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust,
az Jézussal együtt minket is feltámaszt,
és maga elé állít veletek együtt."
(2Korinthusiakhoz 4:14)

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Dicsőség és hála szent Nevének!

Jézus, neved oly csodálatos dalt halljuk.

Áldott, békés, örömökben gazdag életet kívánunk Krisztussal!Hol kellett megszületnie Krisztusnak a Biblia szerint?


Dr. Kiss Ferenc: A MESSIÁS ÍGÉRETE
Dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor

Amikor megérint engem kegyelmedTúrmezei Erzsébet: A nagy kívánság
Egy melegszívű, árva kisfiú története
Megtérő ima Jézus élete című filmből, Sinkovits Imre hangjával.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!