HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján


Jézus élete (Lukács evangéliuma alapján)

Próféciák az Ószövetségben a Messiásról, az Újszövetségben Jézus Krisztusról


Az Atya közvetlenül a bűnbeesés után megígéri a Messiás megszületését. "És mondta az Úr Isten a kígyónak (Sátánnak): Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod." (1Móz 3:14-15) Tehát az Úr megígérte, hogy az asszony magvából (és nem a férfi örökítő anyagából) fog születni a Messiás, aki a kígyó fejére tapos. (Lásd még Ézs 65:25; Mik 7:17)

A Messiás szűz nőtől fog születni"Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Őt Immánuelnek," (Ézs 7:14) /vö. Mt 1:23; Lk 1:31/

Újszövetségben: "A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?! És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak. Nagy lészen Ő, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az Ő atyjának királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem lészen! Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért aki születik is szentnek hívatik, Isten Fiának." (Lk 1:26-35)

"Mert egy gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt!" (Ézs 9:6-7) /vö. Jer 23:5. Dán 2:44; Dán 7:14; Mik 4:7/

Messiás Betlehemben fog megszületni"De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki Uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." (Mik 5:2)

Újszövetségben: "És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Betlehemben; mert így írta meg a próféta: És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, aki pásztorként terelgeti majd népemet, az Izráelt." (Mt 2:4-6)

Sátán a Messiásról szóló próféciával kísérti meg Jézust"Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe." (Zsolt 91:11-12)

Újszövetségben: "Azután Jeruzsálembe vitte Őt, és a templom ormára állítván, mondta néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét; Mert meg van írva: Az Ő angyalinak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged; És kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet." (Lk 4:9-12)Messiás a Megváltó, a Szabadító, a Gyógyító

"Az Úr Isten Szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét..." (Ézs 61:1-2a) /vö. Lk 4:20; Zak 9:1/

Újszövetségben: "És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez volt írva: Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét." (Lk 4:17-19)

A Messiás betegeket fog gyógyítani"Pedig betegséginket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!" (Ézs 53:4)

Újszövetségben: "Az est beálltával pedig sok ördöngőst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyított minden beteget; Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Erőtlenségünket Ő vette el, és betegségeinket Ő hordozta." (Mt 8:16-17)

Messiás szamárháton megy be Jeruzsálembe"Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító Ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén." (Zak 9:9) (vö. Ézs 62:11; Ézs 62:12)

Újszövetségben: "És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elkülde Jézus két tanítványt, És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott: Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén." (Mt 21:1-5) (vö. Mk 11:1; Mk 11:10; Lk 19:29; Lk 19:38; Jn 12:12; Jn 12:19) "Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik és miután megostorozták megölik, de a harmadik napon feltámad." (Lk 18:31b-33)

Messiást megverik és elszéled a nyája (a tanítványok)"Ha pedig megkérdezi valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? azt mondja: a miket az enyéim házában ütöttek rajtam. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam! Így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet." (Zak 13:6-7)

Újszövetségben: "Akkor monda nékik Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok énbennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai." (Mt 26:31)

A Messiást 30 ezüst pénzért árulják el"És mondám nékik: Ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet; ha pedig nem: hagyjátok abba! És harminc ezüstpénzt fizettek béremül." (Zak 11:12)

Újszövetségben: "Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskarióti Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén, Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom Őt? Azok pedig rendelének néki harminc ezüstpénzt." (Mt 26:14-15) (vö. Mk 14:10; Lk 22:4)

Messiás keresztre feszítése"...átlyukasztották kezeimet és lábaimat." (Zsolt 22:17b)
"...és reám tekintenek, akit átszegeztek" (Zak 12:10)
Dániel próféta a Messiás kivégzéséről: "A hatvankét hét múlva pedig kiírtatik a Messiás és senkije sem lesz. (Dán 9:26)

Újszövetségben: "Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszítették Őt (Jézust) és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől." (Lk 23:33)

A Messiást bűnözőkkel együtt feszítik keresztre"...és a bűnösök közé számláltatott..." (Ézs 53:12)

Újszövetségben: "Két rablót is megfeszítenek Ővele (Jézussal), egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedik az Írás, amely azt mondja: És a bűnösök közé számláltaték." (Mk 15:27-28)

Messiás a kereszten szomjazik

"Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt..." (Zsolt 22:16)

Újszövetségben: "Ezután tudván Jézus (a kereszten), hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, monda: Szomjúhozom." (Jn 19:28)

Keresztre feszített Messiást ecettel akarják megitatni

"Ételembe mérget tettek, és szomjúságomban ecettel itattak." (Zsolt 69:22)

Újszövetségben: Jézusnak a kereszten "Méreggel megelegyített ecetet adnak neki inni; és megízlelvén, nem akara inni." (Mt 27:34)Keresztre feszített Messiást gúnyolják

"Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket: Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!" (Zsolt 22:7-8)

Újszövetségben: "A főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondják: Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok." (Mt 27:41-43)

A Messiás ezt kiáltja a kereszten

"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" (Zsolt 22:2)

Újszövetségben: "Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: Eli, Eli, lama sabaktáni? Azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" (Mt 27:46)

Messiás ruháira sorsot vetnek

"Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek." (Zsolt 22:19)

Újszövetségben: "A vitézek (római katonák) azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az Ő ruháit, és négy részre oszták, egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varratlan volt, felülről végig szövött. Mondának azért egymásnak: ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, hogy kié legyen. Hogy beteljesedjék az Írás, amely ezt mondja: Megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek… " (Jn 19:23-24)

Messiás némán tűrte a keresztrefeszítést

"vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját" (Ézs 53:7)

Krisztus, Isten Báránya csendben maradt végig megpróbáltatásai alatt. (vö. Mt 27:12-14)

Messiás csontjait a kereszten nem törik el

"Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük." (Zsolt 34:21)

Újszövetségben: "Eljövének azért a vitézek (római katonák), és megtörék az első (bűnöző) lábszárait és a másikét is, akit Ővele együtt feszítettek meg; Mikor pedig Jézushoz értek és látták, hogy Ő már halott, az Ő lábszárcsontját nem törték el..." (Jn 19:32-33)

Bűnözők közül a gazdagok sírjába jutott

"A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után."(Ézs53:9)

Újszövetségben: Bűnözőkkel együtt volt megfeszítve, azonban egy gazdag ember sírjába temették el. (vö. Mt 27:31-60)

A Messiás fel fog támadni a halálból"Mert nem hagysz engem a Seolban; nem engeded, hogy a Te szented rothadást lásson." (Zsolt 16:10)

Újszövetségben: "És íme, nagy földindulás lett; mert az Úrnak angyala leszállván a Mennyből, elhengeríté a követ a sír szájáról, és ráüle arra...Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott... (Mt 28:2,5-6a)

"Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénnyé. Mivel a Te házadhoz való féltő szeretet emészt engem," (Zsolt 69:8-9a) Ez jól jellemzi Krisztus elidegenültségi érzését zsidó testvéreitől valamint saját családjától. (v.ö. Jn 7:3-5; Mt 12:47-49) Ezt a Jn 2:17-es vers idézi.Jézus Krisztus azzal igazolta, hogy Ő a Messiás, hogy ezeket a próféciákat betöltötte.HALLELUJA! DICSÉRJÉTEK AZ URAT! MARANATHA! JÖVEL URAM!"Amit szem nem látott, fül nem hallott,
és ember szíve meg sem sejtett,
azt készítette el az Isten az Őt szeretőknek."
(1Korinthusiakhoz 2:9)

"Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust,
az Jézussal együtt minket is feltámaszt,
és maga elé állít veletek együtt."
(2Korinthusiakhoz 4:14)

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Dicsőség és hála szent Nevének!

Jézus, neved oly csodálatos dalt halljuk.

Áldott, békés, örömökben gazdag életet kívánunk Krisztussal!Hol kellett megszületnie Krisztusnak a Biblia szerint?


Dr. Kiss Ferenc: A MESSIÁS ÍGÉRETE
Dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor

Amikor megérint engem kegyelmedTúrmezei Erzsébet: A nagy kívánság
Egy melegszívű, árva kisfiú történeteSzeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!