HITELES TÖRTÉNETEK

Varga István & Makai Rozália weblapja

"Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert.
És félj a te Istenedtől! Én vagyok az Úr!" (3Móz 19:32)

Ajánló részlet

...Életem folyamán sokat tanultam már idős emberektől, így Sárkány Győző testvértől és Sárika nővértől is. Példaértékű életük megerősített a hitben. Testvérünk vezetésével alakult meg 1946- ban az Őskeresztyén Gyülekezetek Szövetsége. Egyik előljárója volt egyházunknak, és prófétai szolgálattal is megbízta Ura. Mégis megmaradtak feleségével együtt egyszerűségben, alázatosságban, kicsinységben, egymás iránti és Isten népe iránti szeretetben. Vállalták az Úr szolgálatát minden körülmények között. Sokat meséltek életükről, ezért is örülök, hogy most mások hite is épülhet az ő leírt bizonyságtételük által...
Az ősz ember sok értéket hordoz és áldást jelent azoknak, akik figyelnek rájuk. Véssétek emlékezetbe minden szavukat, mert amit leírtak, az kiállta az élet viharainak próbáját, és hitük, szeretetük példaként, bátorításként szolgálhat minden kedves Olvasó számára!

Pozsgai Józsefné

Sárkány Győző és Győzőné: MEGHALLGATOTT IMÁK 2. rész

Minden hónap utolsó vasárnap délutánján szoktunk betegekkel együtt imádkozni ott, Miskolcon. Ez gyülekezetünknek egy lelki gyakorlata. Mi kevesebbet énekelünk, többet imádkozunk. És kedveseim, azon a vasárnap délutánon, mikor összejönnek a környékről is odajön harminc, negyven beteg egy délután. Akkor elmondom a testvéreknek:
- Testvérek, én nem tudok gyógyítani, de Jézus tud! És ha a ti szívetek hittel teljes, Ő megteszi! Ne féljetek! És amikor jönnek ki egyenként, egy kis olajat veszek:
- Megkenlek téged olajjal, ahogy a Biblia mondja, az Úr Jézus nevében!
"Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében." (Jakab 5:14)És amikor imádkozunk, leszáll a Szentlélek, és Isten csodákat tesz. Súlyos betegeket gyógyít meg hitből, még rákos betegeket is, és egyéb súlyos nyomorúságban szenvedőket, mert
"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz!" (Zsid 13:8)
És amikor látom, hogy jönnek, némelyik testvér nagyon őszintén, és mondják: Győző bácsi, Sárkány testvér, nemcsak testileg szeretnék meggyógyulni, én lélekben is érzem, hogy szükségem van gyógyulásra! Ezért is imádkozzál! - És milyen csodálatos, amikor megújulnak. Isten Szentlelke megpihen rajtuk, boldog ujjongással dicsérik Isten szent nevét! Csodálattal telik meg szívünk, és áldjuk az Urat drága munkájáért, amit végez gyermekeinek életében! Mert az Úr ma is ugyanaz, mint volt!
Egyszer odajött egy 80 év körüli bácsi. Felesége hívő. Hallotta, hogy mi a betegekért imádkozunk, akkor is, ha valaki nem tagja a gyülekezetnek, mert Jézus nem személyválogató. Ő azt mondta:
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" (Máté 11:28a)
A bácsi elmondta, milyen nyomorúsága van, és az a kérése, hogy a jó Isten érintse meg őt. Mikor megkentem olajjal és rátettem a kezemet a Názáreti Jézus nevében:
Jézus vére takarjon be, rejtsen el, gyógyítson meg! Abban a pillanatban nyelveken dicsőítette az Urat! A betegségéért imádkoztunk, és ő beteljesedett Szentlélekkel!
Boldog örömmel kiáltotta: - Nincs senki olyan jó, mint az Úr Jézusunk! Nincs senki olyan könyörületes, mint a mi Istenünk! - Az egész gyülekezet vele sírt és dicsérte az Urat! Az Úr munkálkodik, és mi hálásak vagyunk érte.Kívánom, hogy közöttetek is munkálkodjon az Úr! Igyekezzetek minél többet imádkozni! Higgyétek el, az az erő forrása, az imaélet! Én boldogtalannak érzem magam, ha bemegyek egy imaházba, és nem tudok térdet hajtani, ha nem tudok ott időzni. Nálunk ez a gyakorlat: kezdődik az istentisztelet vasárnap délelőtt fél tízkor. Negyed tízkor feleségemmel együtt már letérdelünk imádkozni. Mikor jönnek a testvérek, látják, hogy mi imádkozunk, nem mer senki sem beszélni, ők is szép csendesen letérdelnek, és így gyülekezik össze a testvériség. És amikor elmúlik legalább egy negyed órával a kezdés ideje, akkor kezdjük az istentiszteletet. Akkor már úgy érezzük, hogy kiöntöttük a szívünket, a hálánkat, a köszönetünket és odatártuk a mi kéréseinket. Ez olyan csodálatos lelki erőt, boldogságot jelent, amikor a gyülekezet kiönti a szívét. Nem nagy lármával, nem nagy zajjal, szívbeli csendes imádsággal. Én megtanultam, hogy nem kell kiáltani, hogy meghallja imánkat az Úr! Nem mindenki hiszi el, de én átéltem! Én voltam olyan helyen, ahol nem lehetett hangosan imádkozni. Hónapokon keresztül soha nem imádkoztam hangosan, de amikor onnan kiengedtek engemet, akkor mindenki tudta, hogy van egy hívő ember a 66-os szobában, és annak az imáját meghallgatta az Isten, és válaszolt a könyörgésére. Az egész táborban mindenkinek tudni kellett, mert Isten hangosan válaszolt, noha én csendben imádkoztam. Én szeretettel kérek minden testvéremet, gyakoroljátok magatokat az imádkozásban!Volt olyan testvér, aki nagy hangon kérte: - Uram, jelenjél meg közöttünk!
- Csend! Ne bántsd az én Megváltómat! Ne sértsd meg Őt! Ő azt ígérte, hogy "...ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük!" (Máté 18:20)
Ha egyszer Ő azt mondta, hogy "ott vagyok", akkor Ő ott van! Nincs szükség kérni, hogy jöjjön közénk! Ő szavatartó! Én megköszönhetem, hogy én is itt lehetek. Hogy lábaihoz jöhetek, és Ő már itt várt engem. Ezt érezzük és tapasztaljuk. Megtapasztaljuk az Ő cselekedetein, hatalmának megnyilatkozásain keresztül. Higgyétek el, nagyon jól esik az Úr Jézusnak, ha hiszünk Benne! Ő nem ember, hogy hazudjék! Amit Ő egyszer megmondott, ahhoz Ő tartja magát! Megteszi! Tartsuk meg mi is, amit ígértünk neki!
"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk." (1Jn 3:2)
Testvéreim, ez egy nagy titok! Ennél még csodálatosabb dolog vár reánk! Még dicsőségesebb! Hasonlókká leszünk Őhozzá! Mert meg fogjuk Őt látni úgy, amint van! Istent soha senki nem látta! Fiában, Jézus Krisztusban jött le, Benne mutatta meg magát, a szelíd Jézusban. Azt mondja Ő:
"...tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek!" (Máté 11:29b)
Jó nekünk bibliailag gondolkozni. Igen-igen ragaszkodni a Biblia szavához! És benne az ígéret: meg fogjuk Őt látni!
"Ezért, akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja magát, mint ahogy Ő is tiszta!" (1Jn 3:3)János csodálkozva nézi a mennyei Jelenések során a nagy sokaságot, akik megmosták ruháikat, és megfehérítették a Bárány vérében! Nincs más, csak a drága vér! Mindennapi imádságomban köszönöm a drága vért, a szent sebeket! A vér elmosta bűnömet, a sebekben meggyógyulhat minden Hozzá közeledő lélekben és testben egyaránt. És köszönöm a kegyelem Lelkét, Szellemét, Akit adott. Őt nem lehet kiérdemelni.Mondta egy testvér: - Úgy látszik, még nem érdemlem meg!
- Ha erre vársz, hogy te megérdemeld, akkor soha nem fogod megkapni!
Isten ajándékát kegyelemből lehet megkapni!Hála az Úrnak, ez alatt az 50 év alatt volt alkalmam látni Istent dolgozni, látni Isten munkáját megnyilatkozni, és megtapasztalásból mondhatom: Mindenkinek megadja, aki bűnbánattal jön Hozzá!
"Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem, hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen!" (Ez 33:11a)
Mindenkinek megbocsát, megadja a kegyelemnek Lelkét, beírja nevünket az Élet Könyvébe! Nagy dolog ez, legyünk hálásak érte!"És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja magát, mint ahogy Ő is tiszta!" Tisztátalanok nem öröklik Isten országát! Nem megy oda semmi tisztátalan, csak akik megmosták magukat a Bárány vérében! Milyen jó, hogy rendelkezésünkre áll ez a drága forrás, Jézus vére! És Benne megtisztulhatunk, megszabadulhatunk, boldogok lehetünk, üdvösséget nyerhetünk, mert "Akié a Fiú, azé az ÉLET! Akiben nincs meg az Isten Fia, az ÉLET sincs meg abban!" (1Jn 5:12)Fogadjuk be Őt a szívünkbe!

"Itt a szívem, vegyed, ó, Istenem, Neked adom, fogadd el!"
És Ő elfogadja! Legyen ezért magasztalva drága Neve most és mindörökké! Ámen.
"Az igazak emléke áldott!"

Kérelem
Emberek - titeket én most arra kérlek,

Hogy a békességet mindig szeressétek.
Családban, munkában és nemzetek között,
Dolgozzatok érte, ti mindenek fölött!
Aki a szívében békességet hordoz,
Az a népek javán őszintén fáradoz.
Tegyetek meg mindent mi tőletek telik,
Úgy Isten áldása rajtatok megnyugszik.
Munkátokat hűen, őszintén végezve,
Hogy jólétben éljen országotok népe.
Építve szorgosan a boldog holnapot,
Használjátok jól fel a mostani napot!
Emberek - titeket én most arra kérlek,
Hogy a békességért mindent megtegyetek,
De az Igazságot meg ne tagadjátok,
Az Isten áldása szálljon tireátok!
Peres 1965. július.hó
Írta: Sárkány Győző

Sárkány Győző prédikátor élete (1908-1980)
"Az igazak emléke áldott!"

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)

Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!

Dicsőség az Ő szent Nevének!

Sárkány Ferenc: Akik Istent szeretik, minden javukra van!

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.