HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánNagy János: Van nékem eledelem


Részletek a 36 részből álló sorozat írójának életéből

1931. november 17-én a Bihar megyei Nagylétán született. Iskoláit szülőfalujában kezdte. Középiskoláit a Budapesten, a Vörösmarty Gimnáziumban végezte. 1949-1951 között kitűnő eredménnyel Berekfürdőn végezte el a Diakónusképzőt. Katonaságnál munkaszolgálatra osztották be, mert társainak lelki gondozását is feladatának tekintette. Leszerelése után fekete bárányként kezelték, és a debreceni teológián tanulmányait nem folytathatta. 33 évet dolgozott a gazdasági életben áruforgalmi vezetőként. 1979-1984 között levelező tagozaton elvégezte a teológiát. A civil életből nyugdíjba ment. A különböző gyülekezetekben /Albertfalva, Kelenvölgy, Budafok, Budapest, Vértesacsa/ szolgált szervezőként, majd lelkészként, és evangelizált 1980-1990 között. 1991-1994 május-júniusa között Kárpátalján, Ungváron szolgált. Ide tartozott még Gálocs, Palló, Korláthelmec is.1992-ben Oroszországba mehetett, ahol még nem nem járt lelkész a leprás Testvérek között. "Asztrahány, Vosztocsnij, Krasznozavodszk, majd egy másik utamon Rosztov Na-Donu volt az úti célunk, ahova napjainkban is küldjük a magyarországi Lepramisszióból segítségünket."- írja Nagy János. Eljutott még leprásokhoz Ukrajnában Kurcsurgánban, a román Tichilestben, Észtországban, Szlovákiában. Budapestről, a Missziós Központból, az Alagi tér 13-ból Afrikába - 16 ország felé - és határon kívüli Magyar közösségeknek is küldenek természetbeni és pénzbeli adományokat a leprásoknak.
12 éven át Rádiós szolgálatban vett részt az ukrajnai magyar adásban Kárpátalján. Ebből született meg a 36 részből álló sorozat, mely 600 igehirdetés rövid tartalmát közli. Ungváron a pár száz fős gyülekezet ezren felüli létszámúvá gyarapodott. A város iskoláiban megszervezte a hitoktatást. Részt vett a lelkészutánpótlás nevelésében is. Visszaszerezte a hatóságok szívós ostromlásával az ötvenes években elvett parókiát, elvégezte a tatarozásukat, és berendezte a lelkészlakást. Testvérkapcsolatot létesített az ungvári közösség és a maastrichti holland egyházközség között. Mindezt három év alatt az Úr segítségével tette. Dicsőség és hála az Úré!


A magvető az Igét hinti Kárpátalján
Írta: Balla László
Emlékeztető levelek (126.oldal)
/Magyarok Világlapja 1994.július havi magazinban közölt tudósításból egy részlet/

"Az Asztrahány, Krasznozavodszk, Vosztocsnij környéki elkülönített lepratelepek lakói életükben először egy magyar református pap szájából hallgattak - tolmács útján - igehirdetést. Lelkészt is akkor láttak első ízben szemtől szemben. Meglepő, szinte meghökkentő volt, hogy noha más egészségesek szinte a közelükbe sem mertek menni, a jövevény most kezet fog velük, megöleli őket."
Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel.A Sátán pártjára állt képviselői a GLOBALIZMUSNAK!

Emlékeztető levelek (130.oldal)
Írta: Nagy JánosKi kell takarítani ezt a globális hulladék csürhét!


A kölni, valamint más német városokban történt botrányos események apropóján markáns vélemény Bogár László közgazdásztól, ami elhangzott az Echo Tv Háttér-kép című műsorának 2016. január 7-ei adásában.
A Sátán már a XX. században elkezdte megalapozni a globalizáció eszméjének és konkolyának elhintését.

Azt a XXI. században, a harmadik évezredben akarja teljesen megvalósítani. Ezt gyorsan teszi akkor is, ha emberileg ez sok időnek látszik, de Istennél, Akinél "egy nap annyi, mint ezer esztendő..." (Zsolt 90:4), megszabta a Sátán lehetőségeinek határát. Jól tudja ezt a démonok fejedelme, "tudja, hogy kevés ideje van." (Jel 12:12b)
Már a XX. század tele volt azokkal az előjelekkel, melyek szennyel árasztották el az embervilágot. Szinte a bűn minden hordalékát átmentette a harmadik évezred első századába is. A globalizáció szabadelvű liberalizmusa büntetlenséget ígér minden olyan irányzatnak, mely az Isten ellen és a Krisztus népe ellen irányul. Már az istenkáromlás, az ateizmus, a hitetlenség olyan méreteket öltött, ahol az ember szégyentelensége és gyalázatossága teljesen egyértelmű, megengedett, s a teljes szellemi romlottságra mutat. A globalizmusban sokkal többről van szó, mint a másiknak mindent megengedő, elnéző, megértő kompromisszumról, a büntetlenség biztosításáról, itt magával a Sátánnal áll szemben a becsapott emberiség, amit úgy állít be, hogy ő maga teljesen a háttérben húzódik meg, s mindent az ember nagykorúságára hivatkozással sugalmaz a hálójába befogott embervilágnak. A globalizmus Isten ellensége, ezért az Istent-félők ellen indított hadjárata a Sátánnak nem az emberek ellen, hanem Isten ellen irányul. A gyakorlatban azonban ez Isten Földön élő népe elleni támadás. A tévelygő hamistanítások, a tisztátalanság, a drog, az iszákosság, az elnyomás. a homoszexualitás, a leszbikusság, a háborúk, a hűtlenség, s a mind megannyi felsorolni is sok lenne bűne a globalizmusnak, a Sátán és seregének gonosz vetése, a bűnre fogékony emberi szívbe. Amikor Isten népe ellene van a globalizmusnak, ez azt jelenti, hogy ellene nem karddal és testi fegyverekkel küzdünk, mert nem emberekkel állunk szembe, "hanem a levegőbeli hatalmassággal, melyek a magasságban vannak, s az ellenálláshoz fel kell öltözzük az Istennek minden fegyverét" (Ef 6:11-20) A harcot az "instant" keresztyénség ellen is meg kell harcolnunk, akik tea és kávé keresztyénséget oldanak fel. A Sátán az emberiség többségét minden hazugsággal, hatalmával, jeleivel és csodáival igyekszik befolyásolni.
A "gonoszságnak minden csalárdságával azok között jár sikerrel, akik elvesznek, mert nem fogadták be az igazságnak szeretetét üdvösségükre. Ezért Isten rájuk bocsátja a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, s kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban" (2Thess 2:8-12)
E világ vezetőinek sok vezetője, államférfia, kormányfője és elnöke szinte kiszolgálója lesz a harmadik évezredben is ennek a sátáni tervnek. S már javában folyik a Babilon tornyának építése, amely a globalizmus égisze alatt alakít ki új világrendet, melyben Isten számára nincs hely. A tömörülések alkotmányaiban sem Isten neve, sem a keresztyének megnevezése nem szerepelhet. Az egy pénznem bevezetése, az egy hadsereg felállítása, az egy gazdasági tömörülésbe való törekvés, a vallások egységesítésre való felszólítás, a földrajzi világkép újrarajzolása mind-mind arra utal, hogy az ember akar a maga istene lenni, sorsának irányítását maga kívánja kézbe venni, s nem kér Istentől és Istenből semmit magának.

"És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit." (Lukács 17:26-27)

Lehet, hogy Isten felrázza a nyugati civilizációt, aminek a vezetői azt sem tudják, hogy bajban vannak. Erről beszél Mike Sámuel a videóban itt!Mike Sámuel: Az evangélium ébresztő ereje


Ilyen tervet kigondolt a Sátán már a történelem folyamán az özönvíz előtt és Babilon összeomlásakor, de Isten mindannyiszor meghiúsította a gonosz erőknek ezt a meglehetősen hazug és ingatag szándékát, s mindannyiszor az elbukása következik be. A Sátánnak a Golgota után ez az utolsó ellentámadása, amit még megenged Isten, de Ő a gonosznak ezeket a kísérleteit is beleépítette az emberiség üdvözítő tervébe, s nem kétséges, hogy az Igazság győzelme Isten és népe oldalán fog diadalmaskodni. Krisztus visszajövetelével, annak elközelgetőségével egyre inkább számolni kell Isten népének a Sátán dühével és haragjával, s szent tiszte a globalizáció előre haladásának közepette is megállni, kitartani, s akiket csak lehet elvonni a Sátán táborából. A keresztyénség világosság a világban, melyben nagy sötétség van, s akik vállalják, hogy a világosságra kiállnak, azok megmenekednek a globalizáció önmagát elpusztító bekövetkezésétől, amire olyan biztosan sor kerül, mint ahogyan a kenyeret megesszük, s életté lesz bennünk. A globalizáció következménye lesz az a nagy nyomorúság, mely a bűn miatt úgy elhatalmasodik, hogy kibírhatatlanná válik az emberiség szenvedése. Úgyannyira, hogy azt a Krisztus követők sem bírnák ki, ezért Krisztus az elől a szenvedés elől, mely még soha nem volt a világon, elragadja az övéit, amikor a világ itt marad a maga gonoszságában fetrengve, mert a Szent Lélek /Szent Szellem/ is elhagyja a Földet a hívőkkel együtt, akikben lakozik. Majd eljön az Úr, az Ő sok ezer szentjével, hogy szájának leheletével megsemmisítse Izráel minden ellenségét, s az Izráelnek adott horizontális és vertikális ígéretek elkezdődnek az ezeréves békebirodalommal, melyben Krisztus nem úgy adja a békességet, amint a világ tette. (Mt 24:27-31; 2Thess 2:8; Jn 14:25-30; Jel 20:1-6)
Új eget és új földet várunk, melyben igazság lakozik, melyben nem lesz részük mindazoknak, akik a Sátánt követték, ráhallgattak, hanem a gonosszal együtt oda kerülnek, ahova engedetlenségük folytán kerülnek, hogy igaz legyen: "...amit vet az ember, azt is fogja aratni. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki vet a Szellemnek, a Szellemből arat örök életet." (Gal 6:7b-8) "Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz elkárhozik." (Mk 16:16)

Válaszd a keskeny utat, az ÉLETET!

Emlékeztető levelek (134.oldal)
Írta: Marcel Malgo
A globalizáció Jézus Krisztus visszajövetelének fényében /részletek/

Visszajöveteléről és az azt megelőző eseményekről mondta az Úr Jézus: "Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok." (Lk 21:28) Majd Péter figyelmeztet első levelében: "Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok." (1Pt 4:7) [...]


A globalizáció és a végidők

A globalizáció egy nagyon érthető és komolyan veendő jele a végidőknek. Ma nem történik más, mint nagyarányú felkészülés az Antikrisztus eljövetelére. Ha ismered a Bibliát, akkor az alábbi kérdések megválaszolása igen könnyű a számodra: mi az egyike az antikrisztusi korszak számos jelének? Például "hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma." (Jel 13:17) Az Antikrisztusnak a földi uralma alatt a világot egy totalitárius, diktatórikus globalitás fogja hatalmába keríteni. Akkor majd mindenkinek, akár akarja, akár nem, együtt kell menetelnie az Antikrisztus világot átfogó rendszerével. A globalizáció akkor egy felülről diktált törvény lesz. Ma még ezeken csóválhatjuk a fejünket és tehetjük azt, amit jónak látunk. Például nem kell cégeknek fuzionálniuk, amennyiben felügyelő bizottságaiknál a többség ezt nem akarja. Egy újjászületett keresztyénre még mindig érvényes: nem kell egy húron pendülnie a világgal. Viszont a globális módon való gondolkodás egyre nagyobb méreteket ölt, anélkül, hogy védekezhetnénk ellene. Ha majd az Antikrisztus végül a kormányrúdhoz kerül, akkor már senki sem cselekedhet úgy, ahogy azt szeretné, anélkül, hogy ne kellene viselnie a következményeit. Aki nem igazodik ahhoz a rendszerhez, az sem nem vehet, se nem adhat majd el. A más irányba haladók kizáratnak a közösségből és halálra lesznek ítélve.


"Amikor pedig ezek elkezdődnek...

egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok." (Lk 21:28) Ezeket a szavakat az Úr Jézus azokhoz intézi, akik hisznek és szeretik Őt. Utal általuk a már Őtőle elhangzott jelekre, amelyek visszajövetelét vezetik be, mint a háborúk és háborús hírek. (Mt 24:6-7; Lk 21:9-10) Ezt követően vigasztalja az övéit és felszólítja őket, hogy emeljék fel fejüket, amikor ezek a dolgok elkezdődnek. Tekintettel a rádióban, televízióban, újságokban és az interneten napjainkban egyre sűrűbben felbukkanó jelentésekre, Isten gyermekeit is olykor félelem keríti hatalmába. Sokan kérdezik: hová vezet mindez? A konszernek más konszernekkel való fúzióik által egyre hatalmasabbak lesznek. A kisebb vállalkozások nem képesek fennmaradni, hanem kénytelenek csődöt jelenteni és eltűnni a piacról. Ez érinti sokszor az olyan cégeket is, amelyekről ezt nem is gondolnánk, de a rossz vezetés miatt olykor előfordul velük. És nemcsak a hitetlenek érintettek ezekben a folyamatokban, hanem a hívők is. Igen, sajnos a világot átfogó fuzionálások következtében elveszett munkahelyek nyomasztó helyzeteket teremtenek; sok ember választotta már az önkéntes halált amiatt, mivel hirtelen nem volt képes többé anyagi kötelességeinek eleget tenni. Ellenben a hívő emberek éppen ezekben az időkben, az antikrisztusi korszak közeledtével felemelhetik fejüket, hiszen a megváltásuk közeledik! A globalizáció egyre több területen utal nem csupán a "fenevad"-ra és annak birodalmára, hanem a hívők elragadtatására is (1Thess 4:16-18; 1Kor 15:51-52), valamint Jézus Krisztus nagy hatalommal és dicsőségben való visszajövetelére (Lk 21:27). [...]


Béke vagy Krisztus bármi áron?

Mi szól a különböző keresztyén felekezetek összefogása ellen? Az egész Szentírásban nem található Istennek egyetlen szava sem, amely a bármi áron megvalósítandó békéről szólna. Ezzel szemben - mindenekelőtt az Újszövetségben - számos igehely található, amelyek a Krisztus bármi áron mellett szól. Éppen ezen a ponton válnak ketté a szellemek. Itt található az útkereszteződés, ahol neked - mint keresztyénnek - választanod kell a bármi áron béke és a bármi áron Krisztus között. Ez a kérdés osztja meg a gyülekezeteket is. A legáldatlanabb ebben az, hogy globalizálódó korunkban számos gyülekezeti vezető nem Krisztus, hanem a béke bármi áron mellett dönt. Netán a béke nem valami jó dolog? Kétségtelenül az, hiszen ezt tanítja a Biblia a Máté 5:9-ben: "Boldogok, akik békét teremtenek..." A Zsidókhoz írt levél erre szólít fel minket: "Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre..." (Zsid 12:14). Pál pedig így szólítja a hívőket: "Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben." (Róm 12:18) De milyen béke érthető ezalatt? Az Úr Jézus mondja: "Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja." (Jn 14:27) Ellentmond-e Jézus Krisztus saját magának azzal, ami itt írva van és azzal, amit ma proklamálnak? Soha! Hogy miért? Mert szintén meg van írva: "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8) A Jézus Krisztusba vetett valódi hit által totális változás lehetséges. Jusson csak eszünkbe az, amit Pál apostol a korinthusiakhoz írt: "Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által" (1Kor 6:9-11) Mint Pál, mi sem szeretnénk elítélni a homoszexuálisokat, hiszen ez semmiképpen sem felelne meg Jézus Krisztus szellemiségének. Viszont megkíséreljük ezeket az embereket Jézushoz vezetni! [...]"Gyere te is Jézushoz!" De meg kell mondanunk neki nyíltan: állapotod bűnből született és semmiképpen sem származik Istentől; nem a szeretet más formájáról van szó. Olvasd el a Bibliát Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, és tanulmányozd, mit felel a Szentírás a kérdéseidre. [...] A római katolikus egyházhoz tartozó embereket sem ítéljük el, hanem csupán egyházuk tanait. Feléjük is kinyújtjuk a kezünket, és megkérjük őket, hogy a Biblia fényében vizsgálják meg a mi álláspontunkat. (vö. 1Thess 5:21) Mindenesetre egyházuk rendszerét elvetjük! Olvassák el egyszer elfogulatlanul a Bibliát: mond-e valamely igehelye is valamilyen pozitívumot egyházuk tanításáról? Nem, ellenkezőleg: ez a könyv elveti őket! Az Úr Jézus befogadta a bűnösöket, még le is ült velük egy asztalhoz: "A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak: 'Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük.'" (Lk 15:2) De magát a bűnt sohasem tolerálta. E szavakkal bocsátotta útjára a házasságtörő asszonyt: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!" (Jn 8:11) De ma a bűnöst bűnével együtt ölelik a keblükre. Szemet hunyva ezek felett, beveszik sok helyütt a gyülekezetekbe és hagyják olyannak, amilyen. Ha az egyik homoszexuális, a másik leszbikus, egyszerűen ezt mondják: "Ti is testvéreink vagytok Krisztusban." [...] Ma aligha említik és hangoztatják viszont, hogy a Biblia soha sehol nem helyeselte az egyneműek szerelmét, hanem sokkal inkább kipellengérezte és a legkomolyabban int: "Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát." (1Kor 6:9-10) Csak aki Isten Igéjének hallatán, olvasásán keresztül felismeri az ilyen bűnöket, azokat Isten segítségével feladja és megtisztulást talál Jézus vére által (Péld 28:13; 1Jn 1:7,9), az nyerhet bűnbocsánatot és kap bebocsátást az Atya örökkévaló országába. A keresztyén gyülekezeteken belül arra is alig tesz valaki utalást, hogy a római katolikus tanok tele vannak tévedéssel. Ezek már sok, amúgy Bibliához hű gyülekezetbe is beszivárogtak. E folyamat napjainkban egyet jelent egy, a keresztyénségen belül zajló globalizációval. [...]


A felettes hatalmaknak mindig engedelmeskednünk kell?

A Rómaiakhoz írt levélben találjuk az utasítást: "Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől...(Róm 13:1; vö. Tit 3:1) Ezt az újszövetségi parancsolatot figyelembe kell venni. De van az Újszövetségben ezt az utasítást felülíró Ige, amivel Péter a következőképpen válaszolt a főpapoknak: "Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek." (ApCsel 5:29) [...] Ámen!


William MacDonald: Isten szól

Isten meglepően sokféle módon szól az Ő népéhez. Nem hagyja magát bizonyságok nélkül, sem nem engedi az embereknek, hogy azt mondhassák, nem ismerik Őt. Isten szól az Ő Fia által (Zsid 1:1-2), Isten szava hallható az Ő Igéjében, a Bibliában (Zsolt 138:2), beszél a teremtett világ által (Zsolt 19:2-5), beszél a lelkiismeret által (Péld 20:27), beszél a Szent Szellem által (Csel 16:6-7), Isten gyakran használt embereket arra, hogy átadják üzenetét (Róm 10:17), halljuk beszédét a természeti jelenségekben (Zsolt 29:1-9), - Ő szól a jelek és csodák által, egyes embereknek szólt álmok és látomások által (pl. Jób 33:14-16), Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával, egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok közvetítésével (Mt 1:20-21), egy esetben beszélt egy állat által is (4Móz 22:28-30).

Jézus Krisztus mondja

"És akkor jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész Földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek.
És akkor meglátják az Emberfiát eljönni
a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel."
(Lukács evangélium 21:25-27)