HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján


Derek Prince: Hogyan alkalmazzuk Jézus vérét


Makai Rozália
Jézus Krisztus kiontott vérének ereje

Wim Malgo: Vérontás nélkül c. könyve alapján

Jézus Krisztus, az égi főpap, a Messiás, aki egyben Isten Báránya, az áldozati bárány, a bűntelen, a golgotai kereszten kiontotta drága vérét, mellyel örök váltságot szerzett. "Mert Isten Őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az Ő vérében hisznek." (Róm 3:25a) "Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk." (Róm 5:8) Amikor Isten Fia önként az életét áldozta, természetfeletti események történtek. Megrendült a Föld, széthasadoztak a sziklák."Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész Földön. ...És íme a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a Föld megrendült, és a sziklák meghasadtak." (Mt 27:45;51) Aki hittel igényli és elfogadja Jézus Krisztus örök életét, vérét, áldozatát, az a sötétség hatalmaitól valóban megszabadul általa. Mi is mondhatjuk János apostollal együtt:

"...és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére
megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7b)A páskabárány elrendelése a 2Mózes 12:1-14-ben

Az Ószövetségben 2Mózes 24:8-ban ezt olvassuk: Mózes áldozatot mutatott be az Úrnak, és "Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta: Íme annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezeknek az Igéknek alapján."

Az Újszövetségben maga az Úr Jézus mondja az új szövetség megalapításakor: "Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." (Mt 26:28)
"...Bizony, bizony mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon." (Jn 6:53-54)

Jézusnak e szavaiban értjük meg teljesen a rá vonatkozó jövendölések, próféciák beteljesülését, mely a golgotai kereszten vált teljessé.

"Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet Ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az Ő teste által." (Zsid 10:19-20)Részlet a könyvből


Tegnap olvastam egy 19 éves amerikai katonáról, aki a II. Világháborúban vitézségi érdemrendet kapott, mert egymaga fogságba ejtett egy csoport japán katonát. A következőt írta: Tulajdonképpen egyáltalán nem szolgáltam rá a kitüntetésre.A dolog ugyanis így történt: Öt bajtársammal együtt japán fogságba estünk. Bajonetekkel hajszoltak át bennünket az őserdőn. Végig kellett néznem, hogy ölik és csonkítják meg egymás után bajtársaimat.A 23. zsoltárt és a Miatyánkot imádkoztam. Ha meg is kell halnom, a félelmemet nem mutatom ki az ellenség előtt, ezt elhatároztam. Reszkettem, mint a nyárfalevél, a bajonett ott volt a hátamban. Vártam a halálos döfést, és egyszer csak elkezdtem egy dalt fütyülni, úgy mint gyermekkoromban, amikor sötét utcán kellett végigmennem. Ezt fütyültem:
"Az Úr ismeri az Övéit, és mindig is ismerte őket, bármelyik népből és országból valók voltak is, a kicsinyeket és a nagyokat. Nem hagyja őket elpusztulni. Életünkben és halálunkban az Övé vagyunk, és azok is maradunk."Egyszer csak észrevettem, hogy valaki velem együtt fütyül, - az én japán kísérőm! Ő is ugyanezt a dalt fütyülte. Nemsokára észrevettem, hogy vállára akasztotta a fegyverét; azután oda jött hozzám. A meglepetéstől majdnem bukfencet vetettem, amikor hibátlan angolsággal megszólított:"Már régen csodálom ezt a keresztyén dalt."

Már néhány mondat után megtudtam, hogy a japán katona egy angol missziós iskolában tanult, amelynek fenntartásához vasárnapi iskolás koromban én is hozzájárultam. A japán beszélt a háborúról, és hogy a háború mennyire ellenére van a japán keresztényeknek. Megállapítottuk, hogy mindketten a keresztényi hitet nagy hatalomnak tartjuk, és azt kérdeztük egymástól, mi történne, ha az emberek egyszer konzekvensen csak a hitükben élnének? Azután a családról és a hazánkról beszélgettünk.A japán katona ösztönzésére letérdeltünk a sárba, és imádkoztunk.

Amikor felálltunk, a háborús helyzetre való tekintettel arra kért, hogy fogolyként kísérjem őt honfitársaimhoz, az amerikai főhadiszállásra. A visszafelé vezető úton sok rejtekhelyet ismert, és más japán keresztényt is rábírt arra, hogy csatlakozzanak hozzánk. Soha nem felejtem el, hogyan csillant fel a szemükben a reménység és az öröm szikrája, amikor barátom elmesélte nekik, hogyan találtunk egymásra, és most hova megyünk. Egész úton Jézusról beszélgettünk.
Amikor az amerikai táborhoz közeledtünk, a japánok riadt és buta képet vágtak, ahogyan ezt előre megbeszéltük, és én előretolt fegyverrel bekísértem őket a táborba. Ezért a csodálatos élményért valóban nem érdemeltem meg a vitézségi érdemrendet.A fiatal amerikai katona szent éneke segítette hozzá a már felébredt japán katonát ahhoz, hogy Jézus kiontott vérének ereje által az örök élettel kerüljön kapcsolatba, és egyidejűleg leküzdje az Amerika és Japán közötti határokat.Dicsőség és hála az Úré!

Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!"Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság,
a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!"
(Jelenések 5:12b)
Ámen.

Wim Malgo: Vérontás nélkül
kapható az
Éjféli Kiáltás Misszió
www.ejfelikialtas.hu portálnál.
Dr. Kent Hovind a Frigyláda felfedezéséről


Ron Wyatt, amerikai amatőr régész a Golgota Sziklája (Gordon Kálváriája) menti évekig tartó ásatásának köszönhetően 1982. január 6-án bejutott abba a barlangba, ahová Jeremiás a babiloni ostromot megelőzően elrejtette a Frigyládát és több első templomból származó ereklyét, mint a Szent Kenyerek Asztalát, az arany tömjénoltárt, a pusztában felállított gyülekezet sátorát, egy efódot és egy hétágú gyertyatartót. Ron az ásatás korábbi szakaszában több keresztfanyílást is talált, melyek közül az egyik a többihez képest hátrébb és azokhoz képest magasabban helyezkedett el, mely minden bizonnyal Jézus Krisztus keresztfanyílása volt. Ezen keresztfanyílás lábánál egy földrengés okozta nyílásra lett figyelmes, melyhez hasonló nyílást később az első templomból származó ereklyéket tartalmazó barlang mennyezetén is megfigyelt. Végigkövetve a nyílást, Ron arra a következtetésre jutott, hogy a Frigyláda kb. 600 évvel Krisztus keresztre feszítése előtt éppen abba a barlangba került, amely a tényleges keresztre feszítés helyszíne alatt kb. 20 láb (kb. 6 méter) mélységben helyezkedett el. Megvizsgálva a barlang mennyezetét, Ron egy megszáradt, megfeketedett anyagra lett figyelmes, melyre aztán a Frigyláda fedelén is ráakadt. Ekkor állt össze a kép Ron-ban, ugyanis a Bibliában olvashatunk arról, hogy amikor Jézus meghalt, volt egy földrengés és a kősziklák megrepedeztek (Máté 27:51). Egy római vitéz dárdával oldalba szúrta Krisztust, hogy megbizonyosodjon az Ő haláláról, és azonnal vér és víz folyt ki belőle (János 19:34). Ron felismerte, hogy ugyanez a vér és víz folyt keresztül a földrengés okozta nyíláson és hullott a Frigyláda fedelére.Ron Wyatt megvizsgáltatta a Frigyláda fedelén talált megszáradt,
megfeketedett anyagot (Jézus vérét),
melynek eredményét a videóban ismerteti.
"A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje." (1KOR 1:18)

"A KERESZT" 1. rész
"Keresztről való beszéd" 2. részPál levele a Filippiekhez 2:1-11


Jézus Krisztus mit tett értünk a Golgotán?

Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. században1. Jézus vére oly csodálatos!
Jézus vére oly csodálatos!
Mert a Bárány legyőzte a Sátán erejét
Jézus vére oly csodálatos!

2. Jézus vére bűntől megtisztít.
Jézus vére bűntől megtisztít,
Mert a Bárány legyőzte a bűnnek erejét.
Jézus vére bűntől megtisztít.

3. Jézus neve oly csodálatos!
Jézus neve oly csodálatos,
Mert a Bárány nevére meghajlik minden térd!
Jézus neve oly csodálatos!

Egy a szükséges dolog AZ IGE W. Nee: KRISZTUS DRÁGA VÉRE

Van egy jó hely, odamegyek dalt halljuk.Jézus Krisztus él, és vár Téged is.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
Zimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!