HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé Fülöp Irma: BÍZZATOK!

Mátrainé Fülöp Irma könyvében Istennel való járásának apró történeteit beszéli el. A történetek a volt Monte-Carlo Rádió adásainak íródtak. 1956-ban Amerikában telepedtek le. A TWR-nél kezdte a munkát, a Nőktől nőknek c. műsorban. Ma már csak kéziratokat küld a rádiós szolgálat részére, és ezeket hallhatják a hallgatók szerdánként a rövidhullámon és a Hotbird-ön este.

Egy részlet a könyvből:

BÍZHATTOK!

"Budapesten születtem és nevelkedtem. Gyermek és tizenéves koromban a második világháború borzalmainak kellős közepén éltem. Ma is emlékszem, amikor egyre gyakoribbá váltak a légiriadók, s az óvóhely második otthonunk lett, vagy arra, amikor a következő utcában bomba sújtott s nagyanyám ijedtében sikoltozott, vagy amikor egyre közelebbről hangzottak az ágyúzörejek s rettegtek az emberek. Ezek következtében rádöbbentem, hogy fiatal korom dacára bármely pillanatban meghalhatok. Ez elgondolkodtatott. Azon töprengtem, hogy hová jutnék a halál után?! Minél többet töprengtem, annál jobban megijedtem, mert túl bűnösnek éreztem magam ahhoz, hogy egy mennyországi helyet kiérdemeljek, a pokoltól viszont rettegtem.
Évekig tartott gyötrelmem. (Pedig szüleim kicsi korom óta minden vasárnap templomba vittek.) A háború véget ért, de a kínok nem szüntek. Mindent megtettem, hogy a Mennybe jussak. Többek között még tizenéves koromban hivatalos templomi tagságra jelentkeztem és szolgálatra is, valamint naponkénti imádkozásra és Biblia olvasásra vállalkoztam. De mégsem nyertem nyugalmat.Aztán 1956 februárjában megismerkedtem egy idősebb hölggyel, aki megkérdezte tőlem, hogy szerintem hová jutnék, ha meghalnék. Nem tudtam rá felelni. Igeverseket mutatott nekem a Bibliából, többek között ezeket: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16) illetve,
"Ha megvalljuk bűneinket, (Jézus) hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1Jn 1:9)
Utána még azzal is bíztatott, hogy Jézus arra is hajlandó, hogy szívembe költözzön Szelleme által, és állandóan velem legyen. Egy ima segítségével behívtam Jézust az életembe.Ezt imádkoztam:
Kedves Úr Jézus! Hiszem, hogy Isten Fia vagy. Megtört szívvel vallom meg neked bűnösségemet és bűneimet. Kérlek bocsásd meg mindet és tisztíts meg, amint ígérted. Egyben arra is kérlek, hogy jöjj a szívembe, és segíts egy szentebb életre. Köszönöm, hogy megbocsátottál, a szívembe jöttél, és ajándékba mennyei helyet adtál nekem már most. Ámen.

Csodák csodájára, szívből fakadó imám után többé nem féltem a haláltól, mert hittem, hogy Isten kegyelméből mennyei helyem van. Nem gyötrődtem azon, hogy miként járhatok Mennyei Atyám kedvébe, mert hittem, hogy bennem élő Fia segít ebben is."MIT TEHET EGY GYERMEK VAGY IFJÚ JÉZUSÉRT?

Nyolc-tíz éves gyermekektől még nem várunk el nagy teljesítményeket. Elvégre még túl fiatalok. Pedig Isten kezében hatalmas eszközök lehetnek!

Példa erre a bibliai Jósiás király élete. A 2 Királyok 22. és 23. részében olvassuk, hogy nyolc éves korában került a trónra. Édesapja, aki egyben elődje is volt; rossz példát mutatott számára. Tőle semmi jót sem tanulhatott. Mégis, már fiatal korban, óriási dolgokat vitt végbe Isten szent nevének dicsőségére. Vagyis Isten fel tudja használni a fiatalokat! Ezért olyan fontos, hogy minél fiatalabban vezessük gyermekeinket Jézushoz, és serkentsük őket arra, hogy adják át életük felett a teljes uralmat is neki. Akkor Jézus, saját Szent Lelke által, nem csak szívükbe költözik, hanem uralni, tisztogatni illetve megszentelni, és használni fogja őket; már gyermek és ifjúkorban is.
Sőt szerencsétlen körülmények között nevelkedett fiatalok is lehetnek hasznosak! Erre is példa Jósiás élete. Pedig napjainkban sok bűnbe és emiatt bajba került ifjú védekezik azzal, hogy a szülei a hibásak az ő gonosz tetteiért, mert rossz példát mutattak, és rossz körülmények között nevelték. Van, aki azt mondja, hogy ilyen okból lett alkoholista, drogozó, tolvaj vagy még gyilkos is. Szülei a felelősek; nem ők!

Ezzel szemben Jósiás király nem hivatkozott neveltetésére. Helyébe átérezte, hogy Isten egyéni felelősséggel ajándékozta meg teremtményeit. Nem kell az apák vétkét folytatnunk; ha hatást is gyakorolnak ránk. Nem kell a rosszat utánoznunk. Helyébe azzal a tudattal, hogy saját tetteinkért és életmódunkért már fiatalon is miénk a felelősség; Urunk segítségével már gyermekkorban átalakulhatunk. Jósiás király "Uralkodása nyolcadik évében, még ifjúkorában kezdte keresni..." Istent. (2Krón 34:3)

Tizenkettedik évében már megkezdte a bálványok és imádásuk helyének kiírtását. Tizennyolcadik évében pedig többek között, templomtisztítással, helyreállítással és a páskaünnep megtartásával is foglalkozott. (2Krón 34. és 35. rész.) Minden fáradtsága sikeres volt, mert Isten kedvét kereste, aki válaszul kijelentette magát számára. Vagyis úgy intézte a körülményeket, hogy Hilkíjja főpap megtalálja a "törvénykönyvet", s elküldje azt Sáfán kancellárral a királynak, aki meg olvasson föl neki belőle. A felolvasottak alapján aztán a fiatal király azonnal rádöbbent, hogy elődeik vétke miatt nagy bajban van az ország. Isten nagyon haragudhat rájuk. Mire megszaggatta ruháját, és követeket küldött egy prófétanőhöz, Isten akaratának tudakolása érdekében. Meg akarta tudni, hogy gonoszságuk miatt mi vár őrá és a népre. Vagyis: felfigyelt az Úr üzenetére; bűnbánatról tanúskodott; s kikutatta Isten akaratát illetve végzését. Erre bármely gyermek és ifjú képes!

Az Úr meg kegyelmes volt hozzá. Megígérte neki, hogy bár a népet előbb-utóbb megfenyíti, hogy megtanulják az engedelmességet; de nem az ő életében fogja megtenni. Vagyis lehetővé tette, hogy Jósiás haláláig szabadon szolgálja az Urat és népét. De Jósiás még többet is tett. Összehívta a vezetőket és a népet az Úr házába, és "felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét... Majd... szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik..." Mire az ő életében a nép hű maradt az Úrhoz. Vagyis, mivel Isten dicsőségére használta fel a rangjával járó hatalmat; lelki ébredés állt be országába.

Kedves Fiatal Testvérem! Téged is így szeretne felhasználni az Úr. Azaz arra vágyik, hogy ahol élsz, ahol tanulsz, vagy ahol dolgozol dicsőítsd meg Őt. Használd ki a kínálkozó alkalmakat. S lesznek követőíd. Az idősebbek hálát fognak adni Istennek, hogy odaszánt életű, bátor, bizonyságtevő ifjú vagy. A fiatalok meg majd felfigyelnek, ha meglátják, hogy sokkal céltudatosabb és boldogabb az életed, mint az övék; s lesz, aki követi példádat. Volt már ilyesmire példa.Például a hét éves Józsikát egy egyháztag mindig elvitte a templomba. Szülei nem mentek el, de Józsikát elengedték. Viszont a kisfiú néhány hónapon belül szívébe hívta az Úr Jézust, s attól kezdve azért imádkozott, hogy szülei is megtegyék ugyanazon lépést. Aztán elkezdte fáradhatatlanúl hívogatni őket a templomba. Hol könyörgött nekik, hol csak szépen kérlelte mindkettőjüket, hogy legalább az ő kedvéért menjenek el vele. Egyszer aztán a szülők megszánták esedező gyermeküket, és elmentek. Attól kezdve aztán mindig ők vitték Józsikát a templomba. S egy gyönyörű, napsütéses vasárnap délelőtt mind a ketten szívükbe is hívták ott a Megváltó Úr Jézust. Mire Józsika roppant boldog lett. Hálás volt, hogy szülői szeretetükre hívatkozva, megnyerhette őket. Egy tizehárom éves fiú pedig iskolatársait és a szomszédbeli barátait hívogatta a gyülekezetbe. Volt egy pár, aki el is ment, s idővel befogadta Jézust. Ő a baráti kapcsolatokat használta fel lélekmentésre.
Egy fiatal egyetemi tanár pedig, amikor csak lehetett, életével és szavaival hallgatóit igyekezte megnyerni. Ő kiváltságos munkahelyi kapcsolatait használta fel a bizonyságtételre.

Hála legyen Istennek, hogy ő a gyermekeket és fiatalokat is fel tudja és akarja használni, mert ők sokszor nagyobb hittel, lelkesedéssel és odaadással rendelkeznek, mint az idősebbek. Milyen jó lenne, ha sok ilyen gyermek és ifjú akadna országunkban és a világon. Akkor hamarosan nagy lelki ébredés állhatna be.

Kedves Fiatal Olvasóm! Lehet, hogy csak hét, nyolc, tíz, tizennégy, tizenhat, vagy huszonhat stb. éves vagy. De könyörgöm, ha Jézus még nincs a szívedben, akkor hívd be most, és add át neki életed felett a teljes uralmat is. Aztán engedd, hogy már most, fiatal korodban felhasználjon téged mások megmentése érdekében! Mire kibeszélhetetlenül boldog leszel itt, és még boldogabb odaát.Jézus Krisztus él, és vár Téged is.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Mátrainé Fülöp Irma férjével Mátrai Mihállyal
jelenleg Floridában él.
2004-ben floridai tornádók miatt
otthonát is kár érte."Életünk során megannyi megtapasztalás ért minket. Most csak a Francis nevű hurrikán okozta nehézségek körülményeiről számolnék be. Egyik lányunknál voltunk éppen, de amikor hazaértünk láttuk, hogy semmi nem maradt abból a házból, amiben 30 évig laktunk. Az egyik szomszéd befogadott minket, mert sem lakni, sem főzni nem tudtunk otthonunkban. Esténként áhítatokat tartottunk, s a menedéket nyújtó férfi közben visszatért Megváltójához, akit ifjúkorában elhagyott. Időközben gyülekezeti önkéntesek segítettek befedni az összetört háztetőnket. Megint volt okunk a hálára és az örvendezésre. Aztán a biztosítónk segített ki minket egy összeggel, amivel megkezdhettük az új életet. A biztosító szakember hívő volt, és vele is közösségbe lettünk. Együtt imádkoztunk a jövőnkért. Segített új lakást találni nekünk, ami azon a területen, a hurrikán után lehetetlennek tűnt.

Ki merné mondani, hogy ezek nem óriási csodák? Eladtuk a tönkrement házat, és beköltöztünk az új kicsi házba. Nekünk annyit adott az Úr, amennyire éppen szükség volt. Isten nem enged ránk nagyobb próbát, mint amennyit kibírnánk. Köszönjük az értünk mondott imákat! Ezután a férjem került kórházba rákos daganattal. De éppen időben történt a műtét, és ismét hála az Úrnak, akié a dicsőség, mert minden jóra fordult..."

Megpróbáltatások mindannyiunk életében vannak. Egy azonban mindig bizonyosságunk lehet, hogy a Csodálatos Tanácsos mellettünk van, és uralkodik körülményeink fölött. Merjük hát rábízni életünk minden területét, a nagyoktól a legapróbbakig, hiszen ő úgyis mindent lát, és mindent tud. Leghőbb vágya az, hogy aki a nyomorúság idején hozzá kiált, annak segítsen."

A felvétel a MERA stúdiójában készült a Mátrai házaspár legutóbbi látogatásakor.