HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

Fenyvesiné Fodor Anikó: Gondolatok
Wilhelm Busch Jézus a mi sorsunk c. könyve alapján


Egy barátnőmtől kaptam kölcsön Wilhelm Bush (egykori esseni lelkész) fenti című könyvét. A rövid idő alatt, amíg nálam lehetett, többször is elolvastam. Nagyon sok kérdésre kaptam választ, mely ez idáig szinte gyötört, fájt, hogy nem tudtam a helyes választ. Kétségek, félelmek telepedtek a szívemre. Még nagyon sokat kell tanulnom, de ez a könyv is hozzásegített ahhoz, hogy felismerjem: Jézus a mi sorsunk. Remélem, minél többen olvashatják ezt a nagyszerű könyvet, hogy a Biblia naponkénti olvasása mellett hitüket mindjobban elmélyíthessék. Addig is néhány kérdés, gondolat a könyvből.

Miért élek?

Isten azért teremtett minket, hogy az Ő gyermekeivé legyünk. Imádságban szólhatunk hozzá, beszélhetünk vele. Például ahogyan Jézus Krisztus tanított: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...". Számtalan lejegyzett ima van, de imádkozhatunk a saját szavainkkal is. A lényeg, hogy alázatos, tiszta szívből jövő imádság legyen.

Hogyan találhatom meg Istent?

Nem ez a probléma, hiszen Ő itt van. Legyél őszinte, neked inkább az a fontos, hogyan szabadulhatnál meg Tőle. Istent meg lehet találni, de nem lehet Tőle megszabadulni. Vannak, akik nem tagadják, de nem is akarják Őt. A mi hitvallásunk, hogy Isten gyermekei legyünk. Ezért minden nap keressük Őt, imádkozzunk. Ő minden pillanatban figyel ránk, azonban nekünk is figyelmi kell Őrá. Halljuk meg a szavát, olvassuk a Bibliát, fogadjuk be, és kövessük Jézus Krisztust.

Hogyan lehetek az élő Isten gyermekévé?

Csak Jézus által lehetek az élő Isten gyermekévé. Isten Jézusban hozzánk jött. Az Ige testté lett. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt. Úgy lesz az ember Isten gyermekévé, ha Jézust befogadja! Akkor az ember megtalálja az élet értelmét, de csak akkor. Így teljesen új létalapot kap. Engedjük Jézust a szívünkbe, hogy a helyes úton tudjunk járni Ővele!

Miért hallgat Isten?

Isten hallgatása a legszörnyűbb ítélet. Ha nem hallod Isten szavát, akkor túl messzire mentél Istentől, térj vissza, térj meg! "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére." Jézus, Isten testté lett szava. Ha nem fogadod be Jézust, akkor nem hallod Isten szavát. Ő akkor is azon fárad, hogy megmentsen, újból és újból, végtelen türelemmel és kegyelemmel hív. Térj meg! Jézus Krisztusban Isten egész szeretete jön hozzánk, a mi nyomorúságunkba, bűnünkbe, betegségünkbe, szennyünkbe. Jézus Krisztus, Isten emberré lett szava. Mégis azt kérdezi sok-sok ember, hogy miért hallgat Isten? Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk. Isten nem hallgat, hisz az Ő szava úgy hangzik: Jézus Krisztus. Azt jelenti: szeretet, kegyelem, irgalom. Isten szeretete nem abban nyilvánul meg, hogy mindenben kedvez. Időnként megpróbál bennünket, nehézségeket, még tragédiákat is enged megszenvednünk, ha az a javunkra válik, és ezáltal találunk Jézus Krisztushoz. Tehát ne azt kérdezd, miért hallgat Isten, hanem azt, hogy mi célból.

Lehet-e Istennel beszélni?

Korunk félelmetes vonása, hogy elvesztette az imádkozásra való képességét, és ezzel a hitét is. Testvérem! Kezdd így: Vétkeztem, Istenem! Légy irgalmas nekem, bűnösnek! Nagyon fontos, hogy megvalljuk bűneinket. Csak Isten gyermekei tudnak helyesen imádkozni. Imádkozzunk alázatosan minden nap. Az imádkozásnak hatalmas "ereje" van. Ne csak magunkért imádkozzunk, hanem családunkért, a gyülekezetért, a munkatársainkért, ismerőseinkért, a betegekért, az elesettekért, a nyomorultakért, a bűnösökért, még az ellenségeinkért is.Hit nélkül nem boldogulunk

Isten személy, aki valóban él és betölt mindent. Valóságos, nem lehet elfutni, elbújni előle. Isten a legnagyobb valóság, a mindenség Ura. Az örökkévalóságba csak egyet vihetünk: Isten előtti bűntartozásunkat. Nem lehet az életet megoldani, ha az embernek nincs hite. Azért beszélünk a hitről, mert Isten megmutatott egy utat, hogy hogyan lehet boldogan élni. Minden embernek van valamilyen hite. De ez a hit az igazi megmentő hit-e? Rengeteg hamis hit van. Hit Jézus Krisztusban – ez az igazi, megmentő hit! Hit az élő Isten Fiában, a Megváltóban. Azzal kezdődik az igazi hit, hogy az ember megismeri Isten szentségét és félelmetességét. Ismerd be bűnösségedet, majd fogadd el a Megváltót!

Mit tehet az ember, ha nem tud hinni?

- Kérjen Istentől világosságot.
- Számoljon Isten jelenlétével.
- Olvassa a Bibliát.
- Keressen hívő közösséget.


Hogyan jutok a bűnbocsánathoz?

Imádkozom az Úr Jézushoz. Úr Jézus! Bűnös vagyok, segíts nekem! Kiöntöm alázatosan a szívemet, megvallom bűneimet, vétkeimet. Ez a szabadulás. Isten mindig meghallgatja imádságunkat, és megbocsátja a bűneinket. Olvasom rendszeresen a Bibliát, melyben rátalálok Isten Igéjére. Kérem az Úr Jézust, szóljon hozzám, segítsen, adjon útmutatást, s felfedezem, hogy az éppen olvasott Ige nekem szól, ez a válasz, így beszélgethetek az Úrral. Az istentiszteleten is az elhangzott Ige és prédikáció is nekem szól, útmutatást, bíztatást, megerősítést kapok általa, kinyilatkoztatást a bűnbocsánatra. Gyakran járulok Isten asztalához, és veszek Úrvacsorát, melyben megemlékezek az Úr Jézus Krisztus értem is tett golgotai keresztáldozatáról.Isten békeajánlata

Miután megigazultunk a Jézus Krisztusban való hit által, békességünk van Istennel. Ez által békességre jutunk embertársainkkal is. Jézus békességet szerez. Isten szeretete áramlik szívünkbe, és ez által békesség tölti el lelkünket. Szeresd azt is, aki rosszat tesz veled, ellenséges! Ezt nem tudjuk magunktól megtenni, ez Isten ajándéka. Jézus Krisztus békességet szerez.