HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján
Ádámné Marika

S.O.S. JÉZUS KRISZTUS!

Szeretnék beszámolni arról, hogy bűnös életemből hogyan vezetett ki az Úr az Ő dicső karjaival, átszegzett kezével, hogy megismerjem Őt és üdvözítő kegyelmét.
Kisgyermek koromban a nagymamámnál nyaraltam. Láttam a nagymamámat, hogy milyen csodálatos békessége van. Az énekei megragadták a szívemet. Amikor hazautaztam a szüleimhez, nagyon sajnáltam őket, hogy sokat dolgoznak, és fáradságos munkájuk a hőségben megég. Titokban kimentem a gyümölcsösbe, és azt mondtam: "Aki ott fönn vagy az egekben, hatalmas Isten, adj esőt a munkájukra!" Ekkor az égető napsugár mellett egy csepp eső oda hullott elém. Boldog örömmel felugrottam, és szóltam a szüleimnek, hogy "eső lesz nemsokára." Már ott munkálkodott a szívemben az Úr, hogy van egy élő Isten, bizonyosan van. Még gyerekként nem tudtam, hogy Isten a szívünkben akar élni. Úr akar lenni a bensőnkben, a szívünkben. Így telt el a gyermekkorom. 18 éves koromban férjhez mentem, és beleestem szörnyű bűnökbe. De édesanyám halálával megváltozott az életem.Elmondom, hogyan töltött be az Úr Szent Szelleme, mikor hazajöttem a templomból. Édesanyám halála után nagyon összeroppantam. Lefogytam 11 kg-ot. Látta ezt a katolikus pap, aki eltemette édesanyámat. Ott a parókián rendszeresen volt a mise után szeretetvendégség. Voltak fiatalok, gyerekek, idősek, szintetizátor, gitár, zongora, minden. Lényeg, hogy az Úr Szelleme is ott volt 1979-ben. Nagy Szentlélek kiáradás volt a faluban. De aztán sokan eltévedtek, mert a Mária jelenésekre figyeltek, és nem az Úrra. Egyszer egy egyetemista kislány hazakísért engem a parókiáról. Hosszú szoknyában volt, spanyol-magyar szakos tanárnőnek készült. Örvendezett az Úrban. Elkísért a kocsma sarokig. Tudta, meddig kell kísérni, mert a kocsmában együtt ittunk, vedeltünk rendszeresen a férjemmel. A kocsmánál felemelte a kezét, és azt mondta: "Marika, dicsőség az Úrnak!" Jöttek ki a kocsmából, mutogattak: "Na, Marika megbolondult!" Tudjátok, nem érdekelt. Otthon már majdnem kidúródtak a szekrényből a gyöngysorok, és a borzalmas rendetlen ruhák, és nem éreztem azt a boldogságot, amit ez az egyetemista lány. Nem érdekelt, hogy mit mutattak, hogy bolond vagyok. Jöttem, jöttem hazafelé, lecsaptam a fejemet, és mondtam, hogy minek örül ez a lány! Este 8 óra volt. Bezártam a kaput, a szobaajtót és letérdeltem. Halvány fogalmam sem volt, hogy ki Jézus Krisztus. Arra még emlékszem, hogy leborultam az ágy elé. Egy idő után el kezdtem tusakodni, hogy Uram, minek örül ez a lány, annak akarok én is örülni, aminek ez a lány örül. Nem tudom ki vagy Uram, de kérlek, hogy segíts, hogy minek örül ez a lány! Arra emlékszem, hogy egyszercsak elfordult a nyelvem. Utána már semmire nem emlékszem, csak arra, hogy nyelveken imádkoztam. Annyira elragadott az Úr az Ő drága Szentlelkével, hogy amikor éjfél körül jöttek haza a páromék, mintha egy elragadtatásban lett volna részem. Hol csengetnek? A negyedik szomszédban? Lassan visszahozott az Úr a természetes állapotba. Mondom: férjem csönget. Reggel, ahogy felébredtem, egyetlen ruhámat sem bírtam felvenni. A kislányommal összeszedtük ezeket a rendetlen ruhákat, meggyújtottuk a katlant, és mindet beraktuk. Nem érdekeltek az aranydíszítésű ruhák, csak Jézus. Drága testvéreim, mohón olvastam a Bibliát éjfélig, egy óráig, kettőig! Hála az Úrnak, volt idő és alkalom.Azt mondja Isten Igéje, hogy "Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket!" (Mt 5:44) Nyitva hagytam a Bibliát. Felálltam éjszaka úgy 11 óra körül, és azt mondtam: "Uram, hogyan kell ezen az úton járni, nem az én utamon, hanem a tanításod szerint való úton menni, mikor én gyűlölök és utálok?" Bementem a fürdőszobába. Beszűrődött az éjszakai homályosság. Becsuktam az ajtót. Mindenki aludt. Letérdeltem a kád elé, és elkezdtem beszélgetni Jézus Krisztussal. "Uram a szívemből szakítsd ki az átlyukasztott kezeiddel a gyűlöletet, vedd ki belőle, és a szerelmeddel fogd meg ezt az Igét, és ültesd be ide a szívembe, hogy szeretni tudjam az ellenségemet!" Másképp ezt hiába beszélem. Akarom, de Jézus Krisztus nélkül nem megy. Az Úr látta, hogy könyörögtem, sírtam! Gondoljátok el, hogy egy olyan fény támadt a fürdőszobában, ami mindenen áthatolt. Kinyitottam a szemem. Nem látok semmit. Becsuktam, ugyanaz a fény. Kinyitom, becsukom. Ugyanaz a fény. Hatalmas, fehér, melyhez hasonló fényt a Földön nem tudok mondani. Mondom emberi gyarlósággal: "Uram, most megvakultam? Fogom a tust, a szappant, nem látok." Az Úr látta ezt, és visszaadta a természetes szürkületet. Bementem a hálószobába nagy békességgel. Reggel csengetnek. Mit gondoltok, ki jött? Akit legjobban gyűlöltem. Átöleltem az ellenségemet. Csak nézett rám, mert nyilvános ellenség volt. Abban a fényben Krisztus beültette a szívembe: "Szeressétek az ellenségeiteket!" Akarjuk élni Jézus tanítását, Jézus erejével! Nem emberi erővel. Jézus erejével állhatatosan kitartani, hogy bemehessünk az Úr országába. Sokan bolondnak néztek, leköptek, de engem csak az érdekelt, amit Isten adott az emberiség számára. Közben megtanultam, hogy megáldjam az embertársaimat, mert csak úgy lehetek szabad. Ha viaskodok embertársaimmal, akkor az megkötöz, és nem tudok az Úr útján haladni.


A Hegyi beszédben, a Máté evangéliumban ezt olvassuk: "Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket." (Mt 5:44) Azt mondja az Úr Jézus: "Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből." (Jn 10:27-28) Ahogy így tanított az Úr, megkülönböztettem a Szentlélek vezetését a lelkem vezetésétől és a lelkünk ellenségének sutyorgásától. A 90-es években anyósomat gondoztam 5 évig. Egyszer haza akartam jönni, mert dolgom volt itthon. Mikor már a kapuban voltam, szólt nekem. Gyorsan visszaszaladtam. "Anyuka, hát mi a baj?" Azt mondja az anyósom: "Ne haragudj kislányom, hogy mindig szidlak és átkozlak, de olyan mintha valaki szurkálna és piszkálna, hogy "Szidjad a Marit, szidjad a Marit!" Mondom: "Anyuka, nem haragszok, nyugodjon meg. Inkább imádkozzunk!" Dicsőség az Úrnak, hogy az 5 év alatt a napi 21 szem tablettából egyetlen gyógyszere maradt, és ez a gyógyszer a Biblia. Jézus Krisztus Igéje békesség, szeretet és gyógyulás is. Az Úr szeret! Vegyétek igénybe!Ezek nem kitalált történetek! Jézus Krisztus által lehet bemenni a Mennybe. Igaz, hogy a testi dolgainkat, bűnös kívánságainkat le kell tenni, de cserébe Jézus Krisztus örömet, nyugalmat, békességet, kiegyensúlyozottságot, nyugalmat, szeretetet és örök életet ad lelkünk számára. Pál apostolnál olvassuk a Szentlélek által a Korinthusiakhoz írt levelében:
"Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test.[...] És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is." (1Kor 15:44;49) Az első az érzéki test, a második a lelki test. Még szintén itt az anyósoméknál történt. A kertben dolgoztam, és a belsőmben egy finom buzdítást éreztem, hogy menjek át a szomszédba, siessek. Anyósom, szegény kinn ült a padon, és ahogy elindultam, akkor rámszólt: "Hova mész Mari?" Akkor visszafordultam, de drága Istenünk áldott Szentlelke újból inspirált, hogy siess a szomszédasszonyodhoz. Akkor visszküldött megint anyósom. Harmadszorra olyan erősen szólt a Szentlélek, hogy elhajítottam a szerszámot, és elfutottam a szomszédasszonyomhoz.
Gondoljátok el, hogy ez az asszony, mikor berohantam a kapun, akkor már majdnem összeesve támolygott a méregkamra felé, hogy öngyilkos legyen. Berohanok, és mondom neki: "Rózsika néni, hát hova megy most maga?" Azt mondja:
"Jaj, úgy érzem, hogy meg kell innom a mérget, de most kell meginnom!" Mondom:
"Jöjjön, drága szomszédasszony!" Belekaroltam, és mondtam: "Gyerünk be egy kicsit, beszélgessünk!"
Mondom neki, hogy a lelkünk ellensége, az Ördög az, aki buzdít bennünket öngyilkosságra, hogy azt az életet, amit Isten adott, oltsuk ki saját kezűleg. Ez nem Isten akarata! Elkezdtünk imádkozni Jézus Krisztus nevében. Ahogy imádkoztam, azt mondtam lelkünk ellenségének, hogy "dorgáljon meg téged az Úr!" Közben a néni férje már oda volt mentőért. Amikor mondtam, hogy "dorgáljon meg téged az Úr, te gonosz Ördög, aki be akarod csapni az én szomszédasszonyomat", akkor a néni egy nagyon nagyot sóhajtott, és azt mondja:
"Jaj, most már olyan nyugodt vagyok, jól kezdem magam érezni."
Közben megérkezett az orvos, a férj és a mentő is. Bevitték Szegedre, a pszichiátriára. Egy óra múlva már hozták is vissza. A pszichiátrián megkérdezték, hogy "miért hozták be ezt az asszonyt, hiszen olyan nyugodt." Drága embertársam, ha nem tudod a problémádat megoldani, hívd segítségül az Urat:
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem." (Zsoltárok 50:15) Jézus ezt tanítja: "Én vagyok a Feltámadás és az Élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." (János evangélium 11:25)

JÉZUS ÉL! DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!

Az Úr gazdag áldását kívánom minden kedves olvasómnak!

Szerető szívvel: Ádámné MarikaÁdámné Marika: Találkozásaim az élő Jézus Krisztussal


Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. században

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)KÖZBELÉPETT AZ ÚR A HÍDON, A MUNKAÜGYI KÖZPONTBAN...Szól-e még Isten? - Lopás a buszmegállóban

Zika Klára: A Lélek indít, menni kell!

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.


Gazdag István: Néhány élmény betegekkelÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK