HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé Fülöp Irma

ISTEN CSODÁINAK ELŐFELTÉTELEI

Ki ne szeretné egyik csodát a másik után átélni? De vajon elég-e, ha csupán vágyunk rá, vagy imádkozunk érte? Vagy kell valamit tennünk is érdekükben? A Thompson Chain Reference Biblia vezérfonala alapján több példát találunk arra nézve, hogy mik voltak Isten csodáinak előfeltételei.Például, a 2 Királyok 3:9-20 szerint Izráel királya két társával Móáb ellen harcba indult. De "...nem volt vize a seregnek, sem az utánuk hajtott állatoknak." Mire a királyok Elizeus prófétához mentek tanácsért. A próféta meg Isten ihletésére a következőket mondta:
csináljatok sok gödröt ... a patakmederben. Mert ezt mondja az Úr: Nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állataitok is... Történt másnap reggel..., hogy egyszerre csak víz áradt Edóm felől, és megtelt az a vidék vízzel."
Ebben az esetben Isten azt várta el népétől, hogy hittel viszonyulva ígéretéhez, ássanak gödröket. Nem arról van szó, hogy Isten nem tudta volna megtölteni a patakmedret az ő közreműködésük nélkül. De arról igen, hogy mielőtt megáldotta volna őket látni akarta, hogy mennyire bíznak benne és engedelmeskednek. Ha tehát csodát akartak látni, akkor ásniuk kellett. Mikor aztán ástak, akkor megtörtént a csoda.
Aztán a 2 Királyok 4:3-7 alapján meg egy özvegyet azzal fenyegette a hitelezője, hogy elveszi tőle két gyermekét rabszolgának, ha nem fizeti ki adósságát. Ő is Elizeus prófétához folyamodott segítségért. Mire Elizeus megkérdezte tőle:... mi van a házadban? Az asszony így felelt:
Nincsen egyéb... csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket... de nem keveset. Azután... tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre!
Az asszony elment és... töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs több edény! Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt!"

Ebben az esetben meg az Úr azt várta el az özvegytől, hogy hittel engedelmeskedve a prófétának kérjen kölcsön edényeket s töltse meg azokat a meglévő kis olajból. Csak azután jött a csoda, illetve megoldás számukra. A kérdés: Te meg én végigjártuk volna-e a szomszédságot edényekért abban a tudatban, hogy a pici olaj kétség nélkül meg fog szaporodni?

A 2 Királyok 5-ben meg azt találjuk, hogy Izráel királyához elment egy bélpoklos, arám, hadseregparancsnok. Kezében volt egy levél saját királyától, amelyben kéri az izráeli királyt, hogy gyógyítsa meg parancsnokát. A király megijedt és rettegni kezdett. Mikor Elizeus próféta meghallotta a dolgot azt üzente neki: "Küldd ide az embert. Hadd lássa meg, hogy van próféta Izráelben." A parancsnok odament, de csak a kapuig jutott, mert Elizeus ...követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bél poklosságtól... Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban ... így szóltak... Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, s megtisztulsz.
Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban...Akkor újra tiszta lett a teste... Ezek alapján Naamántól meg azt várta el Isten, hogy kétség nélkül engedelmeskedjen prófétájának. Vagyis merítkezzen meg hétszer a Jordánba, akár logikusnak hangzott ez a feltétel számára, akár nem. S, amíg meg nem tette, nem is gyógyult meg. Azaz megalázkodásnak, és hitből fakadó engedelmességnek kellett megelőzni a csodát.

Majd az Újszövetségben meg azt találjuk, hogy a bűnbocsánat csodáját meg őszinte bűnbánat általi bűnvallásnak kell megelőznie. Mert a János 1:9 szerint: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsájtja... és megtisztít..." Másképp nem. Továbbá az üdvösség, illetve mennyei helyünk elnyerésének csodáját meg Jézusba, mint Isten Fiába és Istenbe vetett hitünknek kell megelőzni. Mert a János 3:36 alapján "Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."


Még sokkal több példát is említhetnénk a Bibliából azzal kapcsolatban, hogy mik előzték meg Isten csodáit. De az említett néhány példa is elég ahhoz, hogy meglássuk: Isten csodáit rendszerint valamilyen hitből fakadó tett, vagy felkészülés előzte meg. S így van ez ma is! Nem arról van szó, hogy a csodákat ki kell érdemelnünk. Mert mi sohasem tudunk olyan jók lenni, vagy annyi jót tenni, hogy megérdemeljük azokat. Csak arról, hogy szerető Atyánk néha látni kívánja, hogy hiszünk-e annyira benne és ígéretében, hogy emberileg értelmetlennek, esetleg nevetségesnek hangzó tettekkel is hajlandóak vagyunk bizonyítani hitünket? Tudva, hogy a Zsidók 11:6 és Jakab 2:20 szerint
"Hit nélkül... senki sem lehet kedves Isten előtt..." és mert "a hit cselekedetek nélkül meddő..."

Az én életemben meg azt tapasztaltam, hogy némely csodát valamilyen próba előzte meg. Bizonyára azért, mert Isten látni akarta, hogy a súlyos órák ellenére is bízom-e ígéreteiben, vagy nem. S vállalom-e, hogy hitemet magatartásommal is bizonyítsam? Gondolom, Te is emlékszel több olyan élményre, amikor valamilyen előkészület után áradt csak rád Isten áldása, mert látni kívánta, hogy bízol-e annyira benne, hogy tettekkel is bizonyítsd hitedet. Ezért ne veszítsük el bizalmunkat és békénket, ha Isten valamilyen lehetetlennek tűnő dolgot kér tőlünk, vagy körülménybe visz bennünket. Mert utána sokszor újabb csodák várnak ránk. Sőt minden esetben áldások származnak belőlük.

WHAT PRECEDED THE MIRACLES OF GOD?Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK

Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!